• การออกเสียงคำว่า je n'ai pas je n'ai pas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous aurons nous aurons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า il aura il aura [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu auras tu auras [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avoir avoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aurai j'aurai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais dîné j'avais dîné [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tu as eu Tu as eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai déjà eu j'ai déjà eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons eu nous avons eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je n´avais pas eu je n´avais pas eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aurai aurai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai eu j'ai eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a elle a [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles ont elles ont [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons nous avons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu as tu as [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous avez vous avez [fr]