หมวดหมู่:

chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : odparowywać odparowywać [pl]
 • การออกเสียง : siderite siderite [pt]
 • การออกเสียง : Cyclotrimethylenetrinitramine Cyclotrimethylenetrinitramine [en]
 • การออกเสียง : selenio selenio [it]
 • การออกเสียง : aglomerat aglomerat [ro]
 • การออกเสียง : Lipolyse Lipolyse [de]
 • การออกเสียง : tsink tsink [et]
 • การออกเสียง : pyridine pyridine [en]
 • การออกเสียง : énantiomère énantiomère [fr]
 • การออกเสียง : полипропилен полипропилен [ru]
 • การออกเสียง : silicato silicato [pt]
 • การออกเสียง : hassio hassio [it]
 • การออกเสียง : zasadowy zasadowy [pl]
 • การออกเสียง : argentum argentum [la]
 • การออกเสียง : urat urat [hu]
 • การออกเสียง : alkyd alkyd [cs]
 • การออกเสียง : stereoisomers stereoisomers [en]
 • การออกเสียง : mycobacteria mycobacteria [en]
 • การออกเสียง : gadolinio gadolinio [it]
 • การออกเสียง : Chelat Chelat [de]
 • การออกเสียง : esterification esterification [en]
 • การออกเสียง : depolymerize depolymerize [en]
 • การออกเสียง : dithiothreitol dithiothreitol [en]
 • การออกเสียง : catechol catechol [en]
 • การออกเสียง : camphorquinone camphorquinone [en]
 • การออกเสียง : biokemi biokemi [sv]
 • การออกเสียง : бензилоксикарбонил бензилоксикарбонил [ru]
 • การออกเสียง : xylyl bromide xylyl bromide [en]
 • การออกเสียง : alumiinium alumiinium [et]
 • การออกเสียง : sukatan sukatan [tl]
 • การออกเสียง : fluoro fluoro [eo]
 • การออกเสียง : sodium dodecyl sulfate sodium dodecyl sulfate [en]
 • การออกเสียง : trigonal bipyramidal trigonal bipyramidal [en]
 • การออกเสียง : isótopo isótopo [pt]
 • การออกเสียง : iridio iridio [es]
 • การออกเสียง : moiety moiety [en]
 • การออกเสียง : Wilhelm Ostwald Wilhelm Ostwald [de]
 • การออกเสียง : duraluminium duraluminium [pl]
 • การออกเสียง : rafinat rafinat [ro]
 • การออกเสียง : acetonitril acetonitril [ca]
 • การออกเสียง : Quinone Quinone [fr]
 • การออกเสียง : fomepizole fomepizole [en]
 • การออกเสียง : iodoform iodoform [de]
 • การออกเสียง : occlusion occlusion [en]
 • การออกเสียง : kloor kloor [et]
 • การออกเสียง : mendelevio mendelevio [it]
 • การออกเสียง : Hexose Hexose [de]
 • การออกเสียง : 铥 [zh]
 • การออกเสียง : polyvinylpyrrolidone polyvinylpyrrolidone [en]
 • การออกเสียง : termodynamik termodynamik [sv]
 • การออกเสียง : Kathode Kathode [de]
 • การออกเสียง : rodio rodio [eo]
 • การออกเสียง : koolhydraat koolhydraat [nl]
 • การออกเสียง : polyetherimide polyetherimide [en]
 • การออกเสียง : xeno xeno [it]
 • การออกเสียง : Ethylen Ethylen [de]
 • การออกเสียง : Marss Marss [lv]
 • การออกเสียง : phytochemistry phytochemistry [en]
 • การออกเสียง : renio renio [it]
 • การออกเสียง : денатурат денатурат [ru]
 • การออกเสียง : bisulfite bisulfite [fr]
 • การออกเสียง : termodynamikk termodynamikk [no]
 • การออกเสียง : Mendeleïev Mendeleïev [fr]
 • การออกเสียง : sacharose sacharose [fy]
 • การออกเสียง : diethyl diethyl [en]
 • การออกเสียง : kwas kwas [pl]
 • การออกเสียง : imidacloprid imidacloprid [en]
 • การออกเสียง : amphiphil amphiphil [de]
 • การออกเสียง : aldehyd aldehyd [de]
 • การออกเสียง : 鋯 [zh]
 • การออกเสียง : teina teina [it]
 • การออกเสียง : piperidine piperidine [en]
 • การออกเสียง : cucurbit cucurbit [en]
 • การออกเสียง : acrylonitrile acrylonitrile [en]
 • การออกเสียง : citronellol citronellol [en]
 • การออกเสียง : ketogenic ketogenic [en]
 • การออกเสียง : stoechiométrie stoechiométrie [fr]
 • การออกเสียง : Cystein Cystein [de]
 • การออกเสียง : Hypromellose Hypromellose [de]
 • การออกเสียง : Methionylthreonylthreonylglutaminylargin Methionylthreonylthreonylglutaminylargin [en]
 • การออกเสียง : osmio osmio [it]
 • การออกเสียง : neodimio neodimio [it]
 • การออกเสียง : Benzoesäure Benzoesäure [de]
 • การออกเสียง : Seignettesalz Seignettesalz [de]
 • การออกเสียง : angstrem angstrem [pl]
 • การออกเสียง : Adenylatcyclase Adenylatcyclase [de]
 • การออกเสียง : Racemat Racemat [de]
 • การออกเสียง : basisk basisk [sv]
 • การออกเสียง : oxyde oxyde [fr]
 • การออกเสียง : tulio tulio [eo]
 • การออกเสียง : glin glin [pl]
 • การออกเสียง : polybutene polybutene [en]
 • การออกเสียง : valency valency [en]
 • การออกเสียง : arĝento arĝento [eo]
 • การออกเสียง : monogliceride monogliceride [it]
 • การออกเสียง : Benzochinon Benzochinon [de]
 • การออกเสียง : Henri Moissan Henri Moissan [fr]
 • การออกเสียง : Frenkel-Fehlordnung Frenkel-Fehlordnung [de]
 • การออกเสียง : gaz rares gaz rares [fr]
 • การออกเสียง : Salmiakgeist Salmiakgeist [de]