หมวดหมู่:

cafe au lait

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcafe au lait

  • การออกเสียง : cafe sữa cafe sữa [vi]