• การออกเสียงคำว่า Sympatrie Sympatrie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Allopatrie Allopatrie [de]
 • การออกเสียงคำว่า spermatozoïde spermatozoïde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า liquide amniotique liquide amniotique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า neuro-végétatif neuro-végétatif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mycélium mycélium [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monère monère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า neutre neutre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mycète mycète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monomère monomère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lysine lysine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า microorganisme microorganisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mycètes mycètes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mémétique mémétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monophylétique monophylétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lytique lytique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า microtome microtome [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mycorhizien mycorhizien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monophylie monophylie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า macromolécule macromolécule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า myoglobine myoglobine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mésoblastique mésoblastique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า multicellulaire multicellulaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า néoténie néoténie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า métallicole métallicole [fr]
 • การออกเสียงคำว่า isoète isoète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า inoculum inoculum [fr]
 • การออกเสียงคำว่า libido libido [en]
 • การออกเสียงคำว่า intracellulaire intracellulaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า généticien généticien [fr]