หมวดหมู่:

biología

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiología

 • การออกเสียง : coronavirus coronavirus [nl]
 • การออกเสียง : bile bile [en]
 • การออกเสียง : specimen specimen [en]
 • การออกเสียง : biologia biologia [it]
 • การออกเสียง : poronga poronga [es]
 • การออกเสียง : retículo endoplasmático liso retículo endoplasmático liso [es]
 • การออกเสียง : quilo quilo [pt]
 • การออกเสียง : secreto secreto [es]
 • การออกเสียง : biopolímero biopolímero [es]
 • การออกเสียง : chordata chordata [en]
 • การออกเสียง : necrosis necrosis [es]
 • การออกเสียง : protista protista [it]
 • การออกเสียง : latencia latencia [es]
 • การออกเสียง : cotiledone cotiledone [it]
 • การออกเสียง : ejakulat ejakulat [pl]
 • การออกเสียง : inseminación artificial inseminación artificial [es]
 • การออกเสียง : omeostasi omeostasi [it]
 • การออกเสียง : metabólico metabólico [es]
 • การออกเสียง : neutrophile neutrophile [en]
 • การออกเสียง : Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel [de]
 • การออกเสียง : agaricáceo agaricáceo [pt]
 • การออกเสียง : retículo endoplasmático rugoso retículo endoplasmático rugoso [es]
 • การออกเสียง : papilionácea papilionácea [pt]
 • การออกเสียง : Meloidogyne incognita Meloidogyne incognita [la]
 • การออกเสียง : hemático hemático [es]
 • การออกเสียง : eterotrofo eterotrofo [it]
 • การออกเสียง : protoplasma protoplasma [es]
 • การออกเสียง : kwas deoksyrybonukleinowy kwas deoksyrybonukleinowy [pl]
 • การออกเสียง : neutrophil neutrophil [en]
 • การออกเสียง : eme eme [eu]
 • การออกเสียง : germe germe [pt]
 • การออกเสียง : menopausia menopausia [es]
 • การออกเสียง : linfochina linfochina [it]
 • การออกเสียง : proteina proteina [it]
 • การออกเสียง : fibrina fibrina [pt]
 • การออกเสียง : cromosoma cromosoma [es]
 • การออกเสียง : cactáceo cactáceo [pt]
 • การออกเสียง : taxón taxón [es]
 • การออกเสียง : calandra calandra [lmo]
 • การออกเสียง : emostasi emostasi [it]
 • การออกเสียง : insulina insulina [pt]
 • การออกเสียง : élitro élitro [es]
 • การออกเสียง : ameboide ameboide [pt]
 • การออกเสียง : spirocheta spirocheta [it]
 • การออกเสียง : androginia androginia [es]
 • การออกเสียง : blastula blastula [it]
 • การออกเสียง : blastocele blastocele [pt]
 • การออกเสียง : fagocitosi fagocitosi [it]
 • การออกเสียง : endolinfa endolinfa [es]
 • การออกเสียง : ematocrito ematocrito [it]
 • การออกเสียง : didelfo didelfo [pt]
 • การออกเสียง : paratipo paratipo [it]
 • การออกเสียง : antigene antigene [it]
 • การออกเสียง : estradiolo estradiolo [it]
 • การออกเสียง : immunoglobulina immunoglobulina [it]
 • การออกเสียง : adrenocorticotropo adrenocorticotropo [it]
 • การออกเสียง : agárico agárico [pt]
 • การออกเสียง : agglutinazione agglutinazione [it]
 • การออกเสียง : cariocinesi cariocinesi [it]
 • การออกเสียง : pedúnculo pedúnculo [es]
 • การออกเสียง : chilomicrone chilomicrone [it]
 • การออกเสียง : pronubo pronubo [it]
 • การออกเสียง : equinodermo equinodermo [es]
 • การออกเสียง : lipasi lipasi [it]
 • การออกเสียง : Eritropoietina Eritropoietina [pt]
 • การออกเสียง : piamadre piamadre [es]
 • การออกเสียง : leucocito leucocito [es]
 • การออกเสียง : albumina albumina [pt]
 • การออกเสียง : neutrofilo neutrofilo [it]
 • การออกเสียง : dopamina dopamina [pt]
 • การออกเสียง : macrofago macrofago [it]
 • การออกเสียง : planta perenne planta perenne [es]
 • การออกเสียง : neotipo neotipo [it]
 • การออกเสียง : panthera panthera [la]
 • การออกเสียง : siero siero [it]
 • การออกเสียง : vasopressina vasopressina [pt]
 • การออกเสียง : caudímano caudímano [pt]
 • การออกเสียง : allergene allergene [it]
 • การออกเสียง : verticilo verticilo [pt]
 • การออกเสียง : teredo teredo [la]
 • การออกเสียง : polimorfismo polimorfismo [it]
 • การออกเสียง : monofisita monofisita [it]
 • การออกเสียง : peptidasi peptidasi [it]
 • การออกเสียง : tegumento tegumento [pt]
 • การออกเสียง : tiroxina tiroxina [it]
 • การออกเสียง : proterandria proterandria [it]
 • การออกเสียง : lipoproteina lipoproteina [it]
 • การออกเสียง : nictagináceas nictagináceas [es]
 • การออกเสียง : mastocita mastocita [it]
 • การออกเสียง : eterotrofia eterotrofia [it]
 • การออกเสียง : endocellulare endocellulare [it]
 • การออกเสียง : glucagone glucagone [it]
 • การออกเสียง : embriologia embriologia [pt]
 • การออกเสียง : almez almez [es]
 • การออกเสียง : sequenziamento sequenziamento [it]
 • การออกเสียง : pepsinogeno pepsinogeno [it]
 • การออกเสียง : schizomiceti schizomiceti [it]
 • การออกเสียง : eugenico eugenico [it]
 • การออกเสียง : polifago polifago [it]
 • การออกเสียง : escretorio escretorio [it]