หมวดหมู่:

bijwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbijwoord

 • การออกเสียง : meer meer [de]
 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : toe toe [en]
 • การออกเสียง : weg weg [de]
 • การออกเสียง : patent patent [en]
 • การออกเสียง : morgen morgen [de]
 • การออกเสียง : goed goed [nl]
 • การออกเสียง : etcetera etcetera [en]
 • การออกเสียง : permanent permanent [en]
 • การออกเสียง : al al [es]
 • การออกเสียง : uit uit [nl]
 • การออกเสียง : vast vast [en]
 • การออกเสียง : immer immer [de]
 • การออกเสียง : nooit nooit [nl]
 • การออกเสียง : voor voor [nl]
 • การออกเสียง : Anders Anders [de]
 • การออกเสียง : geweldig geweldig [nl]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : circa circa [it]
 • การออกเสียง : mogelijk mogelijk [nl]
 • การออกเสียง : erin erin [en]
 • การออกเสียง : retour retour [fr]
 • การออกเสียง : normaliter normaliter [la]
 • การออกเสียง : graag graag [nl]
 • การออกเสียง : slecht slecht [nl]
 • การออกเสียง : enkel enkel [sv]
 • การออกเสียง : constant constant [en]
 • การออกเสียง : juist juist [de]
 • การออกเสียง : contra contra [es]
 • การออกเสียง : kort kort [sv]
 • การออกเสียง : lekker lekker [nl]
 • การออกเสียง : misschien misschien [nl]
 • การออกเสียง : veel veel [nl]
 • การออกเสียง : min min [da]
 • การออกเสียง : af af [da]
 • การออกเสียง : pro pro [de]
 • การออกเสียง : Om Om [da]
 • การออกเสียง : schoon schoon [nl]
 • การออกเสียง : weer weer [nl]
 • การออกเสียง : per se per se [en]
 • การออกเสียง : nou nou [ca]
 • การออกเสียง : Amper Amper [tr]
 • การออกเสียง : nogal nogal [af]
 • การออกเสียง : buiten buiten [nl]
 • การออกเสียง : maar maar [af]
 • การออกเสียง : op op [da]
 • การออกเสียง : Samen Samen [de]
 • การออกเสียง : waar waar [nl]
 • การออกเสียง : vandaag vandaag [nl]
 • การออกเสียง : vaak vaak [nl]
 • การออกเสียง : vandaan vandaan [nl]
 • การออกเสียง : rond rond [nl]
 • การออกเสียง : cashless cashless [en]
 • การออกเสียง : tegen tegen [vls]
 • การออกเสียง : Wat Wat [af]
 • การออกเสียง : pico bello pico bello [nl]
 • การออกเสียง : gisteren gisteren [nl]
 • การออกเสียง : zeker zeker [nl]
 • การออกเสียง : herhaaldelijk herhaaldelijk [nl]
 • การออกเสียง : zuiver zuiver [nl]
 • การออกเสียง : nihil nihil [ia]
 • การออกเสียง : nochtans nochtans [nl]
 • การออกเสียง : nog nog [sv]
 • การออกเสียง : desalniettemin desalniettemin [nl]
 • การออกเสียง : ergens ergens [nl]
 • การออกเสียง : erg erg [vls]
 • การออกเสียง : beetje beetje [nl]
 • การออกเสียง : niet niet [nl]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : Langs Langs [nl]
 • การออกเสียง : PAL PAL [pl]
 • การออกเสียง : enorm enorm [nl]
 • การออกเสียง : achter achter [nl]
 • การออกเสียง : wanneer wanneer [nl]
 • การออกเสียง : wel wel [nl]
 • การออกเสียง : terug terug [nl]
 • การออกเสียง : perplex perplex [en]
 • การออกเสียง : opnieuw opnieuw [nl]
 • การออกเสียง : meestal meestal [nl]
 • การออกเสียง : thuis thuis [nl]
 • การออกเสียง : aan aan [nl]
 • การออกเสียง : althans althans [nl]
 • การออกเสียง : ook ook [nl]
 • การออกเสียง : binnenkort binnenkort [nl]
 • การออกเสียง : steeds steeds [en]
 • การออกเสียง : straks straks [no]
 • การออกเสียง : helemaal helemaal [nl]
 • การออกเสียง : gezamenlijk gezamenlijk [nl]
 • การออกเสียง : zienderogen zienderogen [nl]
 • การออกเสียง : kennelijk kennelijk [nl]
 • การออกเสียง : opeens opeens [nl]
 • การออกเสียง : vooralsnog vooralsnog [nl]
 • การออกเสียง : ronduit ronduit [nl]
 • การออกเสียง : onmiddellijk onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : hoogstens hoogstens [nl]
 • การออกเสียง : bisschoppelijk bisschoppelijk [nl]
 • การออกเสียง : speciaal speciaal [nl]
 • การออกเสียง : ruiterlijk ruiterlijk [nl]
 • การออกเสียง : helaas helaas [nl]
 • การออกเสียง : gelijk gelijk [nl]