หมวดหมู่:

bezosobowa forma czasownika

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbezosobowa forma czasownika

 • การออกเสียง : wzniesiono wzniesiono [pl]
 • การออกเสียง : przebadano przebadano [pl]
 • การออกเสียง : oddano oddano [pl]
 • การออกเสียง : powiększono powiększono [pl]
 • การออกเสียง : podjęto podjęto [pl]
 • การออกเสียง : zaistniało zaistniało [pl]
 • การออกเสียง : zwodowano zwodowano [pl]
 • การออกเสียง : uchwalono uchwalono [pl]
 • การออกเสียง : zaaresztowano zaaresztowano [pl]
 • การออกเสียง : zaaprobowano zaaprobowano [pl]
 • การออกเสียง : Przybyło Przybyło [pl]
 • การออกเสียง : wynagrodzono wynagrodzono [pl]
 • การออกเสียง : zakazano zakazano [hr]
 • การออกเสียง : odparto odparto [pl]
 • การออกเสียง : zrekonstruowano zrekonstruowano [pl]
 • การออกเสียง : przesądzono przesądzono [pl]
 • การออกเสียง : znieważono znieważono [pl]
 • การออกเสียง : uniknięto uniknięto [pl]
 • การออกเสียง : wysnuto wysnuto [pl]
 • การออกเสียง : wiadomo wiadomo [pl]
 • การออกเสียง : wydobyto wydobyto [pl]
 • การออกเสียง : ustanowiono ustanowiono [pl]
 • การออกเสียง : wytępiono wytępiono [pl]
 • การออกเสียง : nakłoniono nakłoniono [pl]
 • การออกเสียง : umorzono umorzono [pl]
 • การออกเสียง : podpatrzono podpatrzono [pl]
 • การออกเสียง : pobrano pobrano [pl]
 • การออกเสียง : przewidywano przewidywano [pl]
 • การออกเสียง : wszczęto wszczęto [pl]
 • การออกเสียง : rozpisano rozpisano [pl]
 • การออกเสียง : przydzielono przydzielono [pl]
 • การออกเสียง : odcięto odcięto [pl]
 • การออกเสียง : zmarnowano zmarnowano [pl]
 • การออกเสียง : wymyślono wymyślono [pl]
 • การออกเสียง : wywnioskowano wywnioskowano [pl]
 • การออกเสียง : przyporządkowano przyporządkowano [pl]
 • การออกเสียง : zakwestionowano zakwestionowano [pl]
 • การออกเสียง : skonfiskowano skonfiskowano [pl]
 • การออกเสียง : przypomniano przypomniano [pl]
 • การออกเสียง : wynajdowano wynajdowano [pl]
 • การออกเสียง : usunięto usunięto [pl]
 • การออกเสียง : obmawiano obmawiano [pl]
 • การออกเสียง : odnotowano odnotowano [pl]
 • การออกเสียง : skazano skazano [pl]
 • การออกเสียง : wywieszono wywieszono [pl]
 • การออกเสียง : oddano się oddano się [pl]
 • การออกเสียง : wmurowano wmurowano [pl]
 • การออกเสียง : wpojono wpojono [pl]
 • การออกเสียง : wyeksploatowano wyeksploatowano [pl]
 • การออกเสียง : skomplikowano skomplikowano [pl]
 • การออกเสียง : zbadano zbadano [pl]
 • การออกเสียง : upozorowano upozorowano [pl]
 • การออกเสียง : przegłosowano przegłosowano [pl]
 • การออกเสียง : wydatkowano wydatkowano [pl]
 • การออกเสียง : skandowano skandowano [pl]
 • การออกเสียง : poddano poddano [pl]
 • การออกเสียง : zażądano zażądano [pl]
 • การออกเสียง : zniszczono zniszczono [pl]
 • การออกเสียง : sformowano sformowano [pl]
 • การออกเสียง : zarejestrowano zarejestrowano [pl]
 • การออกเสียง : przeszmuglowano przeszmuglowano [pl]
 • การออกเสียง : unikano unikano [pl]
 • การออกเสียง : utrudniono utrudniono [pl]
 • การออกเสียง : pojmano pojmano [pl]
 • การออกเสียง : odesłano odesłano [pl]
 • การออกเสียง : wytknięto wytknięto [pl]
 • การออกเสียง : doprowadzono doprowadzono [pl]
 • การออกเสียง : posądzono posądzono [pl]
 • การออกเสียง : dopisano dopisano [pl]
 • การออกเสียง : wprowadzono wprowadzono [pl]
 • การออกเสียง : przymocowano przymocowano [pl]
 • การออกเสียง : dorzucono dorzucono [pl]
 • การออกเสียง : splądrowano splądrowano [pl]
 • การออกเสียง : podporządkowano podporządkowano [pl]
 • การออกเสียง : zakneblowano zakneblowano [pl]
 • การออกเสียง : powzięto powzięto [pl]
 • การออกเสียง : utrudniano utrudniano [pl]
 • การออกเสียง : wskazano wskazano [pl]
 • การออกเสียง : wyjęto wyjęto [pl]
 • การออกเสียง : zrewidowano zrewidowano [pl]
 • การออกเสียง : oczerniano oczerniano [pl]
 • การออกเสียง : poddawano poddawano [pl]
 • การออกเสียง : przyznano przyznano [pl]
 • การออกเสียง : przypominano przypominano [pl]
 • การออกเสียง : przestudiowano przestudiowano [pl]
 • การออกเสียง : wykradziono wykradziono [pl]
 • การออกเสียง : wyeksmitowano wyeksmitowano [pl]
 • การออกเสียง : oszacowano oszacowano [pl]
 • การออกเสียง : odebrano odebrano [pl]
 • การออกเสียง : wyśmiano wyśmiano [pl]
 • การออกเสียง : otrzymano otrzymano [pl]
 • การออกเสียง : ujawniono ujawniono [pl]
 • การออกเสียง : oddalono oddalono [pl]
 • การออกเสียง : zrezygnowano zrezygnowano [pl]
 • การออกเสียง : wykupiono wykupiono [pl]
 • การออกเสียง : przeciągnięto przeciągnięto [pl]
 • การออกเสียง : przepowiedziano przepowiedziano [pl]
 • การออกเสียง : przytupując przytupując [pl]
 • การออกเสียง : zdybano zdybano [pl]
 • การออกเสียง : skorygowano skorygowano [pl]