หมวดหมู่:

be under tyranical rule of someone

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbe under tyranical rule of someone