หมวดหมู่:

bâtiment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbâtiment

 • การออกเสียง : beton beton [de]
 • การออกเสียง : ancien ancien [fr]
 • การออกเสียง : électricien électricien [fr]
 • การออกเสียง : ciment ciment [fr]
 • การออกเสียง : véranda véranda [fr]
 • การออกเสียง : chauffage central chauffage central [fr]
 • การออกเสียง : maçon maçon [fr]
 • การออกเสียง : cabine cabine [fr]
 • การออกเสียง : carrelage carrelage [fr]
 • การออกเสียง : serrure serrure [fr]
 • การออกเสียง : broche broche [es]
 • การออกเสียง : lambrisser lambrisser [fr]
 • การออกเสียง : dalle dalle [ast]
 • การออกเสียง : fouille fouille [fr]
 • การออกเสียง : voute voute [fr]
 • การออกเสียง : bureau d'étude bureau d'étude [fr]
 • การออกเสียง : rampant rampant [en]
 • การออกเสียง : notaire notaire [fr]
 • การออกเสียง : génoise génoise [fr]
 • การออกเสียง : langue de chat langue de chat [fr]
 • การออกเสียง : peinture en bâtiment peinture en bâtiment [fr]
 • การออกเสียง : plancher plancher [fr]
 • การออกเสียง : tranchée tranchée [fr]
 • การออกเสียง : plâtre plâtre [fr]
 • การออกเสียง : parpaing parpaing [fr]
 • การออกเสียง : métrés métrés [fr]
 • การออกเสียง : traite traite [fr]
 • การออกเสียง : chantier chantier [fr]
 • การออกเสียง : porte-fenêtre porte-fenêtre [fr]
 • การออกเสียง : poinçon poinçon [fr]
 • การออกเสียง : ciment prompt ciment prompt [fr]
 • การออกเสียง : gravier gravier [fr]
 • การออกเสียง : fermes fermes [fr]
 • การออกเสียง : cuisine intégrée cuisine intégrée [fr]
 • การออกเสียง : chéneau chéneau [fr]
 • การออกเสียง : ferrer ferrer [ca]
 • การออกเสียง : gouttière gouttière [fr]
 • การออกเสียง : table de cuisson table de cuisson [fr]
 • การออกเสียง : aiguille vibrante aiguille vibrante [fr]
 • การออกเสียง : pelle mécanique pelle mécanique [fr]
 • การออกเสียง : tuile de courant tuile de courant [fr]
 • การออกเสียง : promoteur promoteur [fr]
 • การออกเสียง : ouvrant ouvrant [fr]
 • การออกเสียง : ponçage ponçage [fr]
 • การออกเสียง : tuile canal tuile canal [fr]
 • การออกเสียง : maitre de l'ouvrage maitre de l'ouvrage [fr]
 • การออกเสียง : parqueter parqueter [fr]
 • การออกเสียง : linteau linteau [fr]
 • การออกเสียง : rénovation rénovation [fr]
 • การออกเสียง : chainage chainage [fr]
 • การออกเสียง : mastiquer mastiquer [fr]
 • การออกเสียง : chien assis chien assis [fr]
 • การออกเสียง : penture penture [fr]
 • การออกเสียง : bétonner bétonner [fr]
 • การออกเสียง : zingueur zingueur [fr]
 • การออกเสียง : compteur électrique compteur électrique [fr]
 • การออกเสียง : ciment-colle ciment-colle [fr]
 • การออกเสียง : câblage câblage [fr]
 • การออกเสียง : coffrage coffrage [fr]
 • การออกเสียง : litelage litelage [fr]
 • การออกเสียง : Hilti Hilti [fr]
 • การออกเสียง : fenestron fenestron [fr]
 • การออกเสียง : couler couler [fr]
 • การออกเสียง : nez de marche nez de marche [fr]
 • การออกเสียง : crépi crépi [fr]
 • การออกเสียง : DTU DTU [fr]
 • การออกเสียง : tirage tirage [fr]
 • การออกเสียง : raccordement raccordement [fr]
 • การออกเสียง : pioche pioche [fr]
 • การออกเสียง : massette massette [fr]
 • การออกเสียง : génie civil génie civil [fr]
 • การออกเสียง : plafond à la Française plafond à la Française [fr]
 • การออกเสียง : ferrailler ferrailler [fr]
 • การออกเสียง : maitrise d'œuvre maitrise d'œuvre [fr]
 • การออกเสียง : blindage blindage [fr]
 • การออกเสียง : bétonnière bétonnière [fr]
 • การออกเสียง : réunion de chantier réunion de chantier [fr]
 • การออกเสียง : métreur métreur [fr]
 • การออกเสียง : investisseur investisseur [fr]
 • การออกเสียง : arc de décharge arc de décharge [fr]
 • การออกเสียง : marteau de coffreur marteau de coffreur [fr]
 • การออกเสียง : perceuse à percussion perceuse à percussion [fr]
 • การออกเสียง : isolant sous toiture isolant sous toiture [fr]
 • การออกเสียง : échafauder échafauder [fr]
 • การออกเสียง : casque de chantier casque de chantier [fr]
 • การออกเสียง : liteau liteau [fr]
 • การออกเสียง : garantie décennale garantie décennale [fr]
 • การออกเสียง : plomber plomber [fr]
 • การออกเสียง : arbalétrier arbalétrier [fr]
 • การออกเสียง : panne sablière panne sablière [fr]
 • การออกเสียง : cache-moineau cache-moineau [fr]
 • การออกเสียง : tuile mécanique tuile mécanique [fr]
 • การออกเสียง : carrelé carrelé [fr]
 • การออกเสียง : maison écologique maison écologique [fr]
 • การออกเสียง : aération aération [fr]
 • การออกเสียง : hors d'eau hors d'eau [fr]
 • การออกเสียง : hors gel hors gel [fr]
 • การออกเสียง : domotique domotique [fr]
 • การออกเสียง : tuile romaine tuile romaine [fr]
 • การออกเสียง : ciseau ciseau [fr]