หมวดหมู่:

ayat

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงayat

 • การออกเสียง : Maysa Maysa [ilo]
 • การออกเสียง : Lelong Lelong [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : ukrad ukrad [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ubing ubing [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ubanmo ubanmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tuppolmo tuppolmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tuppol tuppol [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sapulem sapulem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngipen ngipen [ilo | pag] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nasamsam-it nasamsam-it [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : makasubkar makasubkar [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agkabaw agkabaw [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : lakay lakay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kapada kapada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kaingas kaingas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hasmin hasmin [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : balo balo [la]
 • บันทึกการออกเสียง : apag-ukrad apag-ukrad [ilo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : anansa anansa [ilo]
 • บันทึกการออกเสียง : agsapulka agsapulka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aglalo aglalo [ilo] รอการออกเสียง