หมวดหมู่:

Arabic loanwords (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงArabic loanwords (tt)

 • การออกเสียง : рух рух [tt]
 • การออกเสียง : Рәхмәт Рәхмәт [tt]
 • การออกเสียง : зинһар зинһар [tt]
 • การออกเสียง : тул тул [chm]
 • การออกเสียง : риба риба [uk]
 • การออกเสียง : сәнгать сәнгать [tt]
 • การออกเสียง : мәслихәт мәслихәт [tt]
 • การออกเสียง : ләвазим ләвазим [tt]
 • การออกเสียง : гак гак [ru]
 • การออกเสียง : Риза Риза [ru]
 • การออกเสียง : нөсхә нөсхә [tt]
 • การออกเสียง : мәхдүм мәхдүм [tt]
 • การออกเสียง : нөктә нөктә [tt]
 • การออกเสียง : сәмум сәмум [tt]
 • การออกเสียง : рәсми рәсми [tt]
 • การออกเสียง : Нур Нур [chm]
 • การออกเสียง : Рамазан Рамазан [ru]
 • การออกเสียง : ма ма [cv]
 • การออกเสียง : раушан раушан [tt]
 • การออกเสียง : җөббә җөббә [tt]
 • การออกเสียง : никах никах [tt]
 • การออกเสียง : нәфрәт нәфрәт [tt]
 • การออกเสียง : ихлас ихлас [tt]
 • การออกเสียง : ихтимал ихтимал [tt]
 • การออกเสียง : сада сада [sr]
 • การออกเสียง : Хафиз Хафиз [ru]
 • การออกเสียง : нәсел нәсел [tt]
 • การออกเสียง : сахиб сахиб [ru]
 • การออกเสียง : каим каим [chm]
 • การออกเสียง : Мөдәрис Мөдәрис [ba]
 • การออกเสียง : сарыф сарыф [tt]
 • การออกเสียง : Кәшиф Кәшиф [tt]
 • การออกเสียง : камус камус [ru]
 • การออกเสียง : мәсхәрә мәсхәрә [tt]
 • การออกเสียง : ихтыяр ихтыяр [tt]
 • การออกเสียง : нәшер нәшер [tt]
 • การออกเสียง : рөхсәт рөхсәт [tt]
 • การออกเสียง : самими самими [tt]
 • การออกเสียง : гуд гуд [tt]
 • การออกเสียง : рәсем рәсем [tt]
 • การออกเสียง : насыйп насыйп [tt]
 • การออกเสียง : рәхәт рәхәт [tt]
 • การออกเสียง : гарак гарак [tt]
 • การออกเสียง : мәкамә мәкамә [tt]
 • การออกเสียง : мөсәхәбәт мөсәхәбәт [tt]
 • การออกเสียง : итлаф итлаф [tt]
 • การออกเสียง : гамзә гамзә [tt]
 • การออกเสียง : зәһәб зәһәб [tt]
 • การออกเสียง : иртиҗалән иртиҗалән [tt]
 • การออกเสียง : һиммәт һиммәт [tt]
 • การออกเสียง : ихдас ихдас [tt]
 • การออกเสียง : көллия көллия [tt]
 • การออกเสียง : мохариб мохариб [tt]
 • การออกเสียง : иҗтиһад иҗтиһад [tt]
 • การออกเสียง : мәнфүр мәнфүр [tt]
 • การออกเสียง : бәйин бәйин [tt]
 • การออกเสียง : билкөлли билкөлли [tt]
 • การออกเสียง : садәдил садәдил [tt]
 • การออกเสียง : тәрҗигъ тәрҗигъ [tt]
 • การออกเสียง : мәгъйүб мәгъйүб [tt]
 • การออกเสียง : фәрдә фәрдә [tt]
 • การออกเสียง : нәсыйхәт нәсыйхәт [tt]
 • การออกเสียง : тәкъвим тәкъвим [tt]
 • การออกเสียง : мөвашшагъ мөвашшагъ [tt]
 • การออกเสียง : тиҗарәт тиҗарәт [tt]
 • การออกเสียง : мөхәшши мөхәшши [tt]
 • การออกเสียง : истидлалән истидлалән [tt]
 • การออกเสียง : иттигаз иттигаз [tt]
 • การออกเสียง : карурә карурә [tt]
 • การออกเสียง : рисвай рисвай [tt]
 • การออกเสียง : гаса гаса [tt]
 • การออกเสียง : истикълал истикълал [tt]
 • การออกเสียง : иштидад иштидад [tt]
 • การออกเสียง : истиҗабә истиҗабә [tt]
 • การออกเสียง : биһүдә биһүдә [tt]
 • การออกเสียง : гарз гарз [tt]
 • การออกเสียง : тәхәккем тәхәккем [tt]
 • การออกเสียง : истихалә истихалә [tt]
 • การออกเสียง : карин карин [tt]
 • การออกเสียง : мөфлис мөфлис [tt]
 • การออกเสียง : хәммам хәммам [tt]
 • การออกเสียง : кәррә кәррә [tt]
 • การออกเสียง : мөкәлләф мөкәлләф [tt]
 • การออกเสียง : хидая хидая [tt]
 • การออกเสียง : иштимам иштимам [tt]
 • การออกเสียง : мөхтасар мөхтасар [tt]
 • การออกเสียง : истила истила [tt]
 • การออกเสียง : әбдәст әбдәст [tt]
 • การออกเสียง : кодси кодси [tt]
 • การออกเสียง : нәҗес нәҗес [tt]
 • การออกเสียง : мөштәрәк мөштәрәк [tt]
 • การออกเสียง : мәзгаль мәзгаль [tt]
 • การออกเสียง : сәнәгать сәнәгать [tt]
 • การออกเสียง : һәдҗә һәдҗә [tt]
 • การออกเสียง : миһер миһер [tt]
 • การออกเสียง : сәҗия сәҗия [tt]
 • การออกเสียง : һәдер һәдер [tt]
 • การออกเสียง : сәясәт сәясәт [tt]
 • การออกเสียง : мөәккәл мөәккәл [tt]
 • การออกเสียง : кәсәбә кәсәбә [tt]