หมวดหมู่:

Alverbios llugar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlverbios llugar

 • การออกเสียง : arriba arriba [es]
 • การออกเสียง : allá allá [es]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : atrás atrás [es]
 • การออกเสียง : Ende Ende [de]
 • การออกเสียง : detrás detrás [es]
 • การออกเสียง : fuera fuera [es]
 • การออกเสียง : acá acá [es]
 • การออกเสียง : enfrente enfrente [es]
 • การออกเสียง : acó acó [gl]
 • การออกเสียง : enriba enriba [gl]
 • การออกเสียง : embaxo embaxo [ast]
 • การออกเสียง : alredor alredor [ast]
 • การออกเสียง : equí equí [ast]
 • การออกเสียง : ondequiera ondequiera [ast]
 • การออกเสียง : ellí ellí [ast]
 • การออกเสียง : ayuri ayuri [ast]
 • การออกเสียง : uquiera uquiera [ast]
 • การออกเสียง : allarribón allarribón [ast]
 • การออกเสียง : debaxo debaxo [ast]
 • การออกเสียง : delantre delantre [ast]
 • การออกเสียง : ayundes ayundes [ast]
 • การออกเสียง : alantre alantre [ast]
 • การออกเสียง : allalantre allalantre [ast]
 • การออกเสียง : ayures ayures [ast]
 • การออกเสียง : ehí ehí [ast]
 • การออกเสียง : dientro dientro [ast]
 • การออกเสียง : allalantrón allalantrón [ast]
 • การออกเสียง : abaxo abaxo [ast]
 • การออกเสียง : alló alló [ast]
 • การออกเสียง : metanes metanes [ast]
 • การออกเสียง : auquiera auquiera [ast]