หมวดหมู่:

also spelt Spätzli

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalso spelt Spätzli

  • การออกเสียง : Spätzle Spätzle [de]