หมวดหมู่:

aircraft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaircraft

 • การออกเสียง : pilote de réception pilote de réception [fr]
 • การออกเสียง : point-fixe point-fixe [fr]
 • การออกเสียง : point-fixeur point-fixeur [fr]
 • การออกเสียง : pré-série pré-série [fr]
 • การออกเสียง : régime statique régime statique [fr]
 • การออกเสียง : résistance des matériaux résistance des matériaux [fr]
 • การออกเสียง : soufflerie à retour soufflerie à retour [fr]
 • การออกเสียง : vriller vriller [fr]
 • การออกเสียง : soufflerie aérodynamique soufflerie aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : aérodynamicien aérodynamicien [fr]
 • การออกเสียง : aérodynamique aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : correction de densité correction de densité [fr]
 • การออกเสียง : mécanique du vol mécanique du vol [fr]
 • การออกเสียง : vol subsonique vol subsonique [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : profilage profilage [fr]
 • การออกเสียง : profilé profilé [fr]
 • การออกเสียง : bords marginaux bords marginaux [fr]
 • การออกเสียง : saumons saumons [fr]
 • การออกเสียง : se faire brasser se faire brasser [fr]
 • การออกเสียง : winglet winglet [en]
 • การออกเสียง : bandes de foudroiement bandes de foudroiement [fr]
 • การออกเสียง : corriger la dérive corriger la dérive [fr]
 • การออกเสียง : cunimb cunimb [fr]
 • การออกเสียง : radôme radôme [fr]
 • การออกเสียง : seuil de piste seuil de piste [fr]
 • การออกเสียง : vent de travers vent de travers [fr]
 • การออกเสียง : bille-aiguille bille-aiguille [fr]
 • การออกเสียง : niveau de vol niveau de vol [fr]
 • การออกเสียง : polaire d'Eiffel polaire d'Eiffel [fr]
 • การออกเสียง : variomètre cabine variomètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : pressu pressu [fr]
 • การออกเสียง : pressuriser pressuriser [fr]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : vol stratosphérique vol stratosphérique [fr]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : erreur d'antenne erreur d'antenne [fr]
 • การออกเสียง : vitesse corrigée vitesse corrigée [fr]
 • การออกเสียง : vitesse vraie vitesse vraie [fr]
 • การออกเสียง : coefficient de portance coefficient de portance [fr]
 • การออกเสียง : surface alaire surface alaire [fr]
 • การออกเสียง : vrillage vrillage [fr]
 • การออกเสียง : altimétrie altimétrie [fr]
 • การออกเสียง : anémométrie anémométrie [fr]
 • การออกเสียง : calage altimétrique calage altimétrique [fr]
 • การออกเสียง : cap compas cap compas [fr]
 • การออกเสียง : cap magnétique cap magnétique [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : choc droit choc droit [fr]
 • การออกเสียง : choc oblique choc oblique [fr]
 • การออกเสียง : double-bang double-bang [fr]
 • การออกเสียง : facteur de base facteur de base [fr]
 • การออกเสียง : fers doux fers doux [fr]
 • การออกเสียง : fers durs fers durs [fr]
 • การออกเสียง : focalisation focalisation [fr]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : nord magnétique nord magnétique [fr]
 • การออกเสียง : nord vrai nord vrai [fr]
 • การออกเสียง : projection de Lambert projection de Lambert [fr]
 • การออกเสียง : projection de Mercator projection de Mercator [fr]
 • การออกเสียง : triangle des vitesses triangle des vitesses [fr]
 • การออกเสียง : vent effectif vent effectif [fr]
 • การออกเสียง : vent traversier vent traversier [fr]
 • การออกเสียง : vitesse air vitesse air [fr]
 • การออกเสียง : vitesse propre vitesse propre [fr]
 • การออกเสียง : vitesse-sol vitesse-sol [fr]
 • การออกเสียง : vitres cassées vitres cassées [fr]
 • การออกเสียง : bang sonique bang sonique [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : machmètre machmètre [fr]
 • การออกเสียง : mur du son mur du son [fr]
 • การออกเสียง : nombre de mach nombre de mach [fr]
 • การออกเสียง : onde de choc onde de choc [fr]
 • การออกเสียง : onde lambda onde lambda [fr]
 • การออกเสียง : transsonique transsonique [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : astrodome astrodome [en]
 • การออกเสียง : boucle de détection boucle de détection [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : lever de doute lever de doute [fr]
 • การออกเสียง : loxodromie loxodromie [fr]
 • การออกเสียง : navigation astronomique navigation astronomique [fr]
 • การออกเสียง : orthodromie orthodromie [fr]
 • การออกเสียง : radionavigation radionavigation [fr]
 • การออกเสียง : relèvement relèvement [fr]
 • การออกเสียง : Skydrol Skydrol [fr]
 • การออกเสียง : antigivrage antigivrage [fr]
 • การออกเสียง : bielle de commande bielle de commande [fr]
 • การออกเสียง : dégivrer dégivrer [fr]
 • การออกเสียง : Dzuss Dzuss [fr]
 • การออกเสียง : incidencemètre incidencemètre [fr]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : porte de visite porte de visite [fr]
 • การออกเสียง : prélèvement d'air prélèvement d'air [fr]
 • การออกเสียง : réchauffage Pitot réchauffage Pitot [fr]
 • การออกเสียง : retour d'effort retour d'effort [fr]
 • การออกเสียง : semi-monocoque semi-monocoque [fr]
 • การออกเสียง : servo-commande servo-commande [fr]
 • การออกเสียง : servomécanisme servomécanisme [fr]
 • การออกเสียง : sonde d'incidence sonde d'incidence [fr]