หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : chièto chièto [vec]
 • การออกเสียง : sconto sconto [it]
 • การออกเสียง : sèrio sèrio [vec]
 • การออกเสียง : dificénte dificénte [vec]
 • การออกเสียง : (s)łimègoso (s)łimègoso [vec]
 • การออกเสียง : eracleense eracleense [it]
 • การออกเสียง : satellitare satellitare [it]
 • การออกเสียง : tradissional tradissional [vec]
 • การออกเสียง : discriminante discriminante [fr]
 • การออกเสียง : tetrágono tetrágono [es]
 • การออกเสียง : succube succube [fr]
 • การออกเสียง : grandéto grandéto [vec]
 • การออกเสียง : spésso spésso [vec]
 • การออกเสียง : 'petitoso 'petitoso [vec]
 • การออกเสียง : col·lega col·lega [ca]
 • การออกเสียง : nòno nòno [vec]
 • การออกเสียง : otavo otavo [vec]
 • การออกเสียง : sètimo sètimo [vec]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : cantariòło cantariòło [vec]
 • การออกเสียง : misericordevole misericordevole [it]
 • การออกเสียง : caritevole caritevole [it]
 • การออกเสียง : costoso costoso [it]
 • การออกเสียง : integro integro [it]
 • การออกเสียง : mite mite [it]
 • การออกเสียง : fuso fuso [it]
 • การออกเสียง : inderegà inderegà [vec]
 • การออกเสียง : cielo cielo [it]
 • การออกเสียง : naturale naturale [it]
 • การออกเสียง : incaenà incaenà [vec]
 • การออกเสียง : pitufà pitufà [vec]
 • การออกเสียง : terìbiłe terìbiłe [vec]
 • การออกเสียง : repetà repetà [vec]
 • การออกเสียง : ràso ràso [vec]
 • การออกเสียง : ramisà ramisà [vec]
 • การออกเสียง : ragóso ragóso [vec]
 • การออกเสียง : pressióso pressióso [vec]
 • การออกเสียง : pressepitón pressepitón [vec]
 • การออกเสียง : impełicià impełicià [vec]
 • การออกเสียง : passadèło passadèło [vec]
 • การออกเสียง : parsuàso parsuàso [vec]
 • การออกเสียง : parissénte parissénte [vec]
 • การออกเสียง : pramoso pramoso [vec]
 • การออกเสียง : inojà inojà [vec]
 • การออกเสียง : łìspio łìspio [vec]
 • การออกเสียง : invià invià [vec]
 • การออกเสียง : paonasso paonasso [vec]
 • การออกเสียง : ingrotołìo ingrotołìo [vec]
 • การออกเสียง : griso griso [vec]
 • การออกเสียง : infeltrìo infeltrìo [vec]
 • การออกเสียง : incarołà incarołà [vec]
 • การออกเสียง : incanà incanà [vec]
 • การออกเสียง : imbarlucà imbarlucà [vec]
 • การออกเสียง : ignarà ignarà [vec]
 • การออกเสียง : ingasià ingasià [vec]
 • การออกเสียง : infenocià infenocià [vec]
 • การออกเสียง : infiłà infiłà [vec]
 • การออกเสียง : fumentà fumentà [vec]
 • การออกเสียง : fàto fàto [vec]
 • การออกเสียง : pòro pòro [vec]
 • การออกเสียง : distirà distirà [vec]
 • การออกเสียง : inciucà inciucà [vec]
 • การออกเสียง : brusadèło brusadèło [vec]
 • การออกเสียง : biancoto biancoto [vec]
 • การออกเสียง : acanà acanà [vec]
 • การออกเสียง : màrso màrso [vec]
 • การออกเสียง : impissà impissà [vec]
 • การออกเสียง : sugà sugà [vec]
 • การออกเสียง : roversà roversà [vec]
 • การออกเสียง : macà macà [vec]
 • การออกเสียง : bruto bruto [es]
 • การออกเสียง : imarsìo imarsìo [vec]
 • การออกเสียง : infemenà infemenà [vec]
 • การออกเสียง : masenà masenà [vec]
 • การออกเสียง : bèstia bèstia [ca]
 • การออกเสียง : sinònimo sinònimo [vec]
 • การออกเสียง : sbuełà sbuełà [vec]
 • การออกเสียง : curtin curtin [vec]
 • การออกเสียง : desfrenà desfrenà [vec]
 • การออกเสียง : sbarà sbarà [vec]
 • การออกเสียง : conforme conforme [es]
 • การออกเสียง : mastrussà mastrussà [vec]
 • การออกเสียง : małandà małandà [vec]
 • การออกเสียง : desnuà desnuà [vec]
 • การออกเสียง : oca oca [it]
 • การออกเสียง : stronzo stronzo [it]
 • การออกเสียง : coglione coglione [it]
 • การออกเสียง : puérile puérile [fr]
 • การออกเสียง : postergata postergata [it]
 • การออกเสียง : antergata antergata [it]
 • การออกเสียง : fresco fresco [it]
 • การออกเสียง : dentato dentato [it]
 • การออกเสียง : intero intero [it]
 • การออกเสียง : tenerella tenerella [it]
 • การออกเสียง : attapirato attapirato [it]
 • การออกเสียง : terremotato terremotato [it]
 • การออกเสียง : biunivoca biunivoca [it]
 • การออกเสียง : diedrale diedrale [it]
 • การออกเสียง : abeliano abeliano [pt]
 • การออกเสียง : differenziabile differenziabile [it]