หมวดหมู่:

a Chinese tibet county

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงa Chinese tibet county

  • การออกเสียง : gar gar [tr]