หมวดหมู่:

año

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaño

  • การออกเสียง : 1985 1985 [ga]
  • การออกเสียง : 1980 1980 [en]
  • การออกเสียง : annu annu [scn]
  • การออกเสียง : en un año en un año [es]
  • บันทึกการออกเสียง : mata hiti mata hiti [rap] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : tripantü tripantü [arn] รอการออกเสียง