• บันทึกการออกเสียงคำว่า 돌하르방 돌하르방 [ko] รอการออกเสียง
  • การออกเสียงคำว่า 탐라 탐라 [ko]