• การออกเสียงคำว่า 출근하다 출근하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 요리하다 요리하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 청소하다 청소하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 주문하다 주문하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 말씀하다 말씀하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 지불하다 지불하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 계산하다 계산하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 안내하다 안내하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 예약하다 예약하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 도착하다 도착하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 화 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 소포 소포 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 수영장 수영장 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 숙제 숙제 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 싫어하다 싫어하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 싸다 싸다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 씨 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 약 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 연락 연락 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 엽서 엽서 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 요리 요리 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 욕실 욕실 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 우산 우산 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 우체국 우체국 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 운동장 운동장 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 잊어버리다 잊어버리다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 잡지 잡지 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 장갑 장갑 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 재미없다 재미없다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 접시 접시 [ko]