• การออกเสียงคำว่า 김밥 김밥 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 목욕탕 목욕탕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 규칙 규칙 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 화장실 화장실 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 라면 라면 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 박 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 신화 신화 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 우표 우표 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 약국 약국 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 직업 직업 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 인터넷 인터넷 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 볶음밥 볶음밥 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 보고하다 보고하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 작성하다 작성하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 보고서 보고서 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 도둑 도둑 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 깎다 깎다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 고객 고객 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 관광객 관광객 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 막걸리 막걸리 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 삼계탕 삼계탕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 설렁탕 설렁탕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 아버님 아버님 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 엉덩이 엉덩이 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 눈동자 눈동자 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 무릎 무릎 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 머리카락 머리카락 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 턱 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 뺨 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 퇴근하다 퇴근하다 [ko]