หมวดหมู่:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • การออกเสียง : 설날 설날 [ko]
 • การออกเสียง : 코 [ko]
 • การออกเสียง : 저희 저희 [ko]
 • การออกเสียง : 거짓말 거짓말 [ko]
 • การออกเสียง : 김밥 김밥 [ko]
 • การออกเสียง : 목욕탕 목욕탕 [ko]
 • การออกเสียง : 규칙 규칙 [ko]
 • การออกเสียง : 화장실 화장실 [ko]
 • การออกเสียง : 라면 라면 [ko]
 • การออกเสียง : 박 [ko]
 • การออกเสียง : 신화 신화 [ko]
 • การออกเสียง : 우표 우표 [ko]
 • การออกเสียง : 약국 약국 [ko]
 • การออกเสียง : 직업 직업 [ko]
 • การออกเสียง : 인터넷 인터넷 [ko]
 • การออกเสียง : 볶음밥 볶음밥 [ko]
 • การออกเสียง : 보고하다 보고하다 [ko]
 • การออกเสียง : 작성하다 작성하다 [ko]
 • การออกเสียง : 보고서 보고서 [ko]
 • การออกเสียง : 도둑 도둑 [ko]
 • การออกเสียง : 깎다 깎다 [ko]
 • การออกเสียง : 고객 고객 [ko]
 • การออกเสียง : 관광객 관광객 [ko]
 • การออกเสียง : 막걸리 막걸리 [ko]
 • การออกเสียง : 삼계탕 삼계탕 [ko]
 • การออกเสียง : 설렁탕 설렁탕 [ko]
 • การออกเสียง : 아버님 아버님 [ko]
 • การออกเสียง : 엉덩이 엉덩이 [ko]
 • การออกเสียง : 눈동자 눈동자 [ko]
 • การออกเสียง : 무릎 무릎 [ko]
 • การออกเสียง : 머리카락 머리카락 [ko]
 • การออกเสียง : 턱 [ko]
 • การออกเสียง : 뺨 [ko]
 • การออกเสียง : 퇴근하다 퇴근하다 [ko]
 • การออกเสียง : 출근하다 출근하다 [ko]
 • การออกเสียง : 요리하다 요리하다 [ko]
 • การออกเสียง : 청소하다 청소하다 [ko]
 • การออกเสียง : 주문하다 주문하다 [ko]
 • การออกเสียง : 말씀하다 말씀하다 [ko]
 • การออกเสียง : 지불하다 지불하다 [ko]
 • การออกเสียง : 계산하다 계산하다 [ko]
 • การออกเสียง : 안내하다 안내하다 [ko]
 • การออกเสียง : 예약하다 예약하다 [ko]
 • การออกเสียง : 도착하다 도착하다 [ko]
 • การออกเสียง : 화 [ko]
 • การออกเสียง : 소포 소포 [ko]
 • การออกเสียง : 수영장 수영장 [ko]
 • การออกเสียง : 숙제 숙제 [ko]
 • การออกเสียง : 싫어하다 싫어하다 [ko]
 • การออกเสียง : 싸다 싸다 [ko]
 • การออกเสียง : 씨 [ko]
 • การออกเสียง : 약 [ko]
 • การออกเสียง : 연락 연락 [ko]
 • การออกเสียง : 엽서 엽서 [ko]
 • การออกเสียง : 요리 요리 [ko]
 • การออกเสียง : 욕실 욕실 [ko]
 • การออกเสียง : 우산 우산 [ko]
 • การออกเสียง : 우체국 우체국 [ko]
 • การออกเสียง : 운동장 운동장 [ko]
 • การออกเสียง : 잊어버리다 잊어버리다 [ko]
 • การออกเสียง : 잡지 잡지 [ko]
 • การออกเสียง : 장갑 장갑 [ko]
 • การออกเสียง : 재미없다 재미없다 [ko]
 • การออกเสียง : 접시 접시 [ko]
 • การออกเสียง : 조카 조카 [ko]
 • การออกเสียง : 주 [ko]
 • การออกเสียง : 주방 주방 [ko]
 • การออกเสียง : 착하다 착하다 [ko]
 • การออกเสียง : 청소 청소 [ko]
 • การออกเสียง : 초대 초대 [ko]
 • การออกเสียง : 춥다 춥다 [ko]
 • การออกเสียง : 침대 침대 [ko]
 • การออกเสียง : 카드 카드 [ko]
 • การออกเสียง : 크다 크다 [ko]
 • การออกเสียง : 탁자 탁자 [ko]
 • การออกเสียง : 표 [ko]
 • การออกเสียง : 피곤하다 피곤하다 [ko]
 • การออกเสียง : 홍차 홍차 [ko]
 • การออกเสียง : 휴가 휴가 [ko]
 • การออกเสียง : 휴일 휴일 [ko]
 • การออกเสียง : 학자 학자 [ko]
 • การออกเสียง : 인사하다 인사하다 [ko]
 • การออกเสียง : 영 [ko]
 • การออกเสียง : 억 [ko]
 • การออกเสียง : 만 [ko]
 • การออกเสียง : 천 [ko]
 • การออกเสียง : 구 [ko]
 • การออกเสียง : 팔 [ko]
 • การออกเสียง : 칠 [ko]
 • การออกเสียง : 육 [ko]
 • การออกเสียง : 아흔 아흔 [ko]
 • การออกเสียง : 여든 여든 [ko]
 • การออกเสียง : 일흔 일흔 [ko]
 • การออกเสียง : 예순 예순 [ko]
 • การออกเสียง : 마흔 마흔 [ko]
 • การออกเสียง : 서른 서른 [ko]
 • การออกเสียง : 스물 스물 [ko]
 • การออกเสียง : 국 [ko]
 • การออกเสียง : 계란 계란 [ko]
 • การออกเสียง : 가게 가게 [ko]