• การออกเสียงคำว่า 核酸 核酸 [ja]
  • การออกเสียงคำว่า 真核細胞 真核細胞 [ja]