• การออกเสียงคำว่า デオキシリボ核酸 デオキシリボ核酸 [ja]
  • การออกเสียงคำว่า 核酸 核酸 [ja]