หมวดหมู่:

欧洲国家,

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง欧洲国家,

  • การออกเสียง : 德国 德国 [zh]