หมวดหมู่:

文法

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง文法

 • การออกเสียง : 形容詞 形容詞 [ja]
 • การออกเสียง : 動詞 動詞 [ja]
 • การออกเสียง : 名詞 名詞 [ja]
 • การออกเสียง : 主語 主語 [ja]
 • การออกเสียง : 不定詞 不定詞 [ja]
 • การออกเสียง : 助動詞 助動詞 [ja]
 • การออกเสียง : 賓語 賓語 [nan]
 • การออกเสียง : 比況(ひきょう) 比況(ひきょう) [ja]
 • การออกเสียง : 介詞 介詞 [zh]
 • การออกเสียง : 謂語 謂語 [yue]
 • การออกเสียง : 量詞 量詞 [yue]
 • การออกเสียง : 代詞 代詞 [zh]
 • การออกเสียง : ~てはいけません ~てはいけません [ja]
 • การออกเสียง : 来たら 来たら [ja]
 • การออกเสียง : ~てもいいです ~てもいいです [ja]
 • การออกเสียง : 動名詞 動名詞 [zh]
 • การออกเสียง : 条件形 条件形 [ja]
 • การออกเสียง : 男性名詞 男性名詞 [ja]
 • การออกเสียง : ~はいけない ~はいけない [ja]
 • การออกเสียง : 再帰動詞 再帰動詞 [ja]