หมวดหมู่:

數字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง數字

 • การออกเสียง : 八十二 八十二 [hak]
 • การออกเสียง : 数字 数字 [ja]
 • การออกเสียง : 100 000 100 000 [pl]
 • การออกเสียง : 阿拉伯数字 阿拉伯数字 [zh]
 • การออกเสียง : 數字 數字 [zh]
 • การออกเสียง : 一萬 一萬 [yue]
 • การออกเสียง : 自然數 自然數 [yue]
 • การออกเสียง : 阿拉伯數字 阿拉伯數字 [yue]
 • การออกเสียง : 羅馬數字 羅馬數字 [yue]
 • การออกเสียง : 圓周率 圓周率 [zh]
 • การออกเสียง : 有理數 有理數 [yue]
 • การออกเสียง : 三十九 三十九 [ja]
 • การออกเสียง : 實數 實數 [nan]
 • การออกเสียง : 虛數 虛數 [nan]
 • การออกเสียง : 七十四 七十四 [ja]
 • การออกเสียง : 有限小數 有限小數 [yue]
 • การออกเสียง : 複數 複數 [zh]
 • การออกเสียง : 圆周率 圆周率 [zh]
 • การออกเสียง : 無限小數 無限小數 [yue]
 • การออกเสียง : 負數 負數 [nan]
 • การออกเสียง : 自然数 自然数 [nan]
 • การออกเสียง : 虚数 虚数 [ja]
 • การออกเสียง : 复数 复数 [zh]
 • การออกเสียง : 实数 实数 [nan]
 • การออกเสียง : 负数 负数 [zh]