หมวดหมู่:

常用字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง常用字

 • การออกเสียง : 益 [yue]
 • การออกเสียง : 承 [yue]
 • การออกเสียง : 現 [yue]
 • การออกเสียง : 片 [yue]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 員 [yue]
 • การออกเสียง : 技 [yue]
 • การออกเสียง : 數 [yue]
 • การออกเสียง : 爾 [yue]
 • การออกเสียง : 輸 [zh]
 • การออกเสียง : 氣 [yue]
 • การออกเสียง : 准 [yue]
 • การออกเสียง : 考 [ja]
 • การออกเสียง : 講 [yue]
 • การออกเสียง : 洋 [yue]
 • การออกเสียง : 計 [yue]
 • การออกเสียง : 視 [yue]
 • การออกเสียง : 興 [yue]
 • การออกเสียง : 惡 [yue]
 • การออกเสียง : 使 使 [zh]
 • การออกเสียง : 縣 [yue]
 • การออกเสียง : 委 [zh]
 • การออกเสียง : 例 [ja]
 • การออกเสียง : 餘 [zh]
 • การออกเสียง : 突 [yue]
 • การออกเสียง : 某 [yue]
 • การออกเสียง : 領 [zh]
 • การออกเสียง : 惠 [yue]
 • การออกเสียง : 絲 [yue]
 • การออกเสียง : 脫 [yue]
 • การออกเสียง : 當 [yue]
 • การออกเสียง : 屬 [yue]
 • การออกเสียง : 勢 [zh]
 • การออกเสียง : 褐 [wuu]
 • การออกเสียง : 般 [yue]
 • การออกเสียง : 寶 [yue]
 • การออกเสียง : 配 [yue]
 • การออกเสียง : 支 [yue]
 • การออกเสียง : 農 [yue]
 • การออกเสียง : 際 [ja]
 • การออกเสียง : 壓 [zh]
 • การออกเสียง : 樣 [yue]
 • การออกเสียง : 護 [yue]
 • การออกเสียง : 備 [yue]
 • การออกเสียง : 始 [zh]
 • การออกเสียง : 汽 [yue]
 • การออกเสียง : 剎 [yue]
 • การออกเสียง : 挨 [yue]
 • การออกเสียง : 狀 [yue]
 • การออกเสียง : 派 [wuu]
 • การออกเสียง : 抗 [yue]
 • การออกเสียง : 摘 [yue]
 • การออกเสียง : 吸 [yue]
 • การออกเสียง : 票 [ja]
 • การออกเสียง : 緊 [zh]
 • การออกเสียง : 燒 [yue]
 • การออกเสียง : 織 [yue]
 • การออกเสียง : 蠟 [yue]
 • การออกเสียง : 采 [yue]
 • การออกเสียง : 雙 [zh]
 • การออกเสียง : 基 [yue]
 • การออกเสียง : 廣 [zh]
 • การออกเสียง : 充 [yue]
 • การออกเสียง : 仍 [zh]
 • การออกเสียง : 輕 [yue]
 • การออกเสียง : 逐 [yue]
 • การออกเสียง : 較 [yue]
 • การออกเสียง : 兒 [yue]
 • การออกเสียง : 據 [yue]
 • การออกเสียง : 增 [yue]
 • การออกเสียง : 廠 [zh]
 • การออกเสียง : 俗 [yue]
 • การออกเสียง : 防 [yue]
 • การออกเสียง : 金 [zh]
 • การออกเสียง : 聚 [yue]
 • การออกเสียง : 了 [zh]
 • การออกเสียง : 止 [zh]
 • การออกเสียง : 均 [yue]
 • การออกเสียง : 具 [ja]
 • การออกเสียง : 產 [yue]
 • การออกเสียง : 難 [yue]
 • การออกเสียง : 堅 [yue]
 • การออกเสียง : 礎 [yue]
 • การออกเสียง : 徑 [yue]
 • การออกเสียง : 環 [yue]
 • การออกเสียง : 斯 [yue]
 • การออกเสียง : 藝 [yue]
 • การออกเสียง : 央 [zh]
 • การออกเสียง : 盘 [zh]
 • การออกเสียง : 實 [yue]
 • การออกเสียง : 集 [yue]
 • การออกเสียง : 廳 [yue]
 • การออกเสียง : 宣 [zh]
 • การออกเสียง : 材 [yue]
 • การออกเสียง : 批 [yue]
 • การออกเสียง : 企 [zh]
 • การออกเสียง : 固 [yue]
 • การออกเสียง : 值 [yue]
 • การออกเสียง : 檢 [yue]
 • การออกเสียง : 篷 [yue]