หมวดหมู่:

客語文字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง客語文字

 • การออกเสียง : 佢 [hak]
 • การออกเสียง : 恁 [zh]
 • การออกเสียง : 今晡日 今晡日 [hak]
 • การออกเสียง : 大番薯 大番薯 [yue]
 • การออกเสียง : 天穿日 天穿日 [hak]
 • การออกเสียง : 客家话 客家话 [hak]
 • การออกเสียง : 客家菜 客家菜 [hak]
 • การออกเสียง : 老虎哥 老虎哥 [hak]
 • การออกเสียง : 手指罅 手指罅 [hak]
 • การออกเสียง : 打赤脚 打赤脚 [zh]
 • การออกเสียง : 撮 [ja]
 • การออกเสียง : 打手铳 打手铳 [wuu]
 • การออกเสียง : 落大雨 落大雨 [yue]
 • การออกเสียง : 两子爷 两子爷 [hak]
 • การออกเสียง : 面红红 面红红 [hak]
 • การออกเสียง : 丈人哀 丈人哀 [hak]
 • การออกเสียง : 客家庄 客家庄 [hak]
 • การออกเสียง : 若屋下 若屋下 [hak]
 • การออกเสียง : 打赤膊 打赤膊 [hak]
 • การออกเสียง : 打嘴鼓 打嘴鼓 [hak]
 • การออกเสียง : 无结煞 无结煞 [hak]
 • การออกเสียง : 天吂光 天吂光 [hak]
 • การออกเสียง : 打斗叙 打斗叙 [hak]
 • การออกเสียง : 死绝绝 死绝绝 [hak]
 • การออกเสียง : 跈人走 跈人走 [hak]
 • การออกเสียง : 眠床肚 眠床肚 [hak]
 • การออกเสียง : 胞衣迹 胞衣迹 [hak]
 • การออกเสียง : 五月节 五月节 [hak]
 • การออกเสียง : 客家音 客家音 [hak]
 • การออกเสียง : 屋檐鸟 屋檐鸟 [hak]
 • การออกเสียง : 得人恼 得人恼 [hak]
 • การออกเสียง : 脚跛跛 脚跛跛 [hak]
 • การออกเสียง : 莲塘背 莲塘背 [hak]
 • การออกเสียง : 丈人婆 丈人婆 [hak]
 • การออกเสียง : 得人惊 得人惊 [hak]
 • การออกเสียง : 招婿郎 招婿郎 [hak]
 • การออกเสียง : 阵打阵 阵打阵 [hak]
 • การออกเสียง : 诈毋知 诈毋知 [hak]
 • การออกเสียง : 今朝晨 今朝晨 [hak]
 • การออกเสียง : 猴哥仔 猴哥仔 [hak]
 • การออกเสียง : 叔公太 叔公太 [hak]
 • การออกเสียง : 睡当昼 睡当昼 [hak]
 • การออกเสียง : 猫头鸟 猫头鸟 [hak]
 • การออกเสียง : 湖鳅仔 湖鳅仔 [hak]
 • การออกเสียง : 妇人家 妇人家 [hak]
 • การออกเสียง : 大戆牯 大戆牯 [hak]
 • การออกเสียง : 讨心臼 讨心臼 [hak]
 • การออกเสียง : 学老话 学老话 [hak]
 • การออกเสียง : 入年假 入年假 [hak]
 • การออกเสียง : 细人仔 细人仔 [hak]
 • การออกเสียง : 禾鷝仔 禾鷝仔 [hak]
 • การออกเสียง : 开基祖 开基祖 [hak]
 • การออกเสียง : 跌落去 跌落去 [hak]
 • การออกเสียง : 萝卜粄 萝卜粄 [hak]
 • การออกเสียง : 后生人 后生人 [hak]
 • การออกเสียง : 毋单净 毋单净 [hak]
 • การออกเสียง : 系么个 系么个 [hak]
 • การออกเสียง : 老猴牯 老猴牯 [hak]
 • การออกเสียง : 阿公太 阿公太 [hak]
 • การออกเสียง : 无核卵 无核卵 [hak]
 • การออกเสียง : 打净食 打净食 [hak]
 • การออกเสียง : 心肝肚 心肝肚 [hak]
 • การออกเสียง : 纸鹞仔 纸鹞仔 [hak]
 • การออกเสียง : 下二摆 下二摆 [hak]
 • การออกเสียง : 今暗晡 今暗晡 [hak]
 • การออกเสียง : 坑坜唇 坑坜唇 [hak]
 • การออกเสียง : 喉嗹胲 喉嗹胲 [hak]
 • การออกเสียง : 做头家 做头家 [hak]
 • การออกเสียง : 昨晡日 昨晡日 [hak]
 • การออกเสียง : 正月半 正月半 [hak]
 • การออกเสียง : 昨暗晡 昨暗晡 [hak]
 • การออกเสียง : 无定着 无定着 [hak]
 • การออกเสียง : 捶背囊 捶背囊 [hak]
 • การออกเสียง : 正做得 正做得 [hak]
 • การออกเสียง : 换衫裤 换衫裤 [hak]
 • การออกเสียง : 老妹婿 老妹婿 [hak]
 • การออกเสียง : 食净净 食净净 [hak]
 • การออกเสียง : 死净净 死净净 [hak]
 • การออกเสียง : 目涩涩 目涩涩 [hak]
 • การออกเสียง : 一坵田 一坵田 [hak]
 • การออกเสียง : 屋下人 屋下人 [hak]
 • การออกเสียง : 打窟仔 打窟仔 [hak]
 • การออกเสียง : 面帕粄 面帕粄 [hak]
 • การออกเสียง : 发冷仔 发冷仔 [hak]
 • การออกเสียง : 补天穿 补天穿 [hak]
 • การออกเสียง : 煨番薯 煨番薯 [hak]
 • การออกเสียง : 该侪人 该侪人 [hak]
 • การออกเสียง : 撮把戏 撮把戏 [hak]
 • การออกเสียง : 细牛仔 细牛仔 [hak]
 • การออกเสียง : 系毋系 系毋系 [hak]
 • การออกเสียง : 红毛泥 红毛泥 [hak]
 • การออกเสียง : 无相干 无相干 [hak]
 • การออกเสียง : 打噎啄 打噎啄 [hak]
 • การออกเสียง : 目眉毛 目眉毛 [hak]
 • การออกเสียง : 膦火着 膦火着 [hak]
 • การออกเสียง : 细倈仔 细倈仔 [hak]
 • การออกเสียง : 仰会知 仰会知 [hak]
 • การออกเสียง : 目珠仁 目珠仁 [hak]
 • การออกเสียง : 底裤仔 底裤仔 [hak]
 • การออกเสียง : 敨大气 敨大气 [hak]