หมวดหมู่:

大阪弁

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง大阪弁

 • การออกเสียง : あいこでしょ あいこでしょ [ja]
 • การออกเสียง : あかん あかん [ja]
 • การออกเสียง : あかんがな あかんがな [ja]
 • การออกเสียง : あかんたれ あかんたれ [ja]
 • การออกเสียง : あかんで あかんで [ja]
 • การออกเสียง : あかんねん あかんねん [ja]
 • การออกเสียง : あきまへん あきまへん [ja]
 • การออกเสียง : あほ あほ [ja]
 • การออกเสียง : あほか あほか [ja]
 • การออกเสียง : アホちゃうか アホちゃうか [ja]
 • การออกเสียง : あほちゃうか あほちゃうか [ja]
 • การออกเสียง : あほんだら あほんだら [ja]
 • การออกเสียง : あめちゃん あめちゃん [ja]
 • การออกเสียง : あらへん あらへん [ja]
 • การออกเสียง : あんじょう あんじょう [ja]
 • การออกเสียง : あんねん あんねん [ja]
 • การออกเสียง : いいひん いいひん [ja]
 • การออกเสียง : いうたやろ いうたやろ [ja]
 • การออกเสียง : イキる イキる [ja]
 • การออกเสียง : いけず いけず [ja]
 • การออกเสียง : いちびり いちびり [ja]
 • การออกเสียง : いっちょ いっちょ [ja]
 • การออกเสียง : いぬる いぬる [ja]
 • การออกเสียง : いやや いやや [ja]
 • การออกเสียง : いらん いらん [ja]
 • การออกเสียง : いらんことしい いらんことしい [ja]
 • การออกเสียง : いれもん いれもん [ja]
 • การออกเสียง : いろて いろて [ja]
 • การออกเสียง : いわした いわした [ja]
 • การออกเสียง : いんじゃんでほい いんじゃんでほい [ja]
 • การออกเสียง : うそやろ うそやろ [ja]
 • การออกเสียง : うそやん うそやん [ja]
 • การออกเสียง : うまっ うまっ [ja]
 • การออกเสียง : うれたん うれたん [ja]
 • การออกเสียง : うん、そうや うん、そうや [ja]
 • การออกเสียง : ええなぁ ええなぁ [ja]
 • การออกเสียง : ええねん ええねん [ja]
 • การออกเสียง : ええやろ ええやろ [ja]
 • การออกเสียง : ええやんか ええやんか [ja]
 • การออกเสียง : ええよぉ ええよぉ [ja]
 • การออกเสียง : ええわ ええわ [ja]
 • การออกเสียง : ええ加減にしいや ええ加減にしいや [ja]
 • การออกเสียง : ええ心掛けや ええ心掛けや [ja]
 • การออกเสียง : えげつない えげつない [ja]
 • การออกเสียง : えらい えらい [ja]
 • การออกเสียง : おうてる おうてる [ja]
 • การออกเสียง : おおきに おおきに [ja]
 • การออกเสียง : オカン オカン [ja]
 • การออกเสียง : おった? おった? [ja]
 • การออกเสียง : おとつい おとつい [ja]
 • การออกเสียง : おます おます [ja]
 • การออกเสียง : おまへん おまへん [ja]
 • การออกเสียง : おもくそ おもくそ [ja]
 • การออกเสียง : おもてん おもてん [ja]
 • การออกเสียง : おもろい おもろい [ja]
 • การออกเสียง : おもんない おもんない [ja]
 • การออกเสียง : おらへん おらへん [ja]
 • การออกเสียง : おらん おらん [ja]
 • การออกเสียง : おわってんな おわってんな [ja]
 • การออกเสียง : おんねん おんねん [ja]
 • การออกเสียง : かしわ かしわ [ja]
 • การออกเสียง : かまへん かまへん [ja]
 • การออกเสียง : きーつけや きーつけや [ja]
 • การออกเสียง : ぎょうさん ぎょうさん [ja]
 • การออกเสียง : くうて くうて [ja]
 • การออกเสียง : くさす くさす [ja]
 • การออกเสียง : けたくそわるい けたくそわるい [ja]
 • การออกเสียง : けったいな けったいな [ja]
 • การออกเสียง : げら げら [ja]
 • การออกเสียง : こーへん こーへん [ja]
 • การออกเสียง : こいや こいや [ja]
 • การออกเสียง : こうて こうて [ja]
 • การออกเสียง : こそばす こそばす [ja]
 • การออกเสียง : ごっつい ごっつい [ja]
 • การออกเสียง : こゆい こゆい [ja]
 • การออกเสียง : こらあかん こらあかん [ja]
 • การออกเสียง : さぶいぼ さぶいぼ [ja]
 • การออกเสียง : さむっ さむっ [ja]
 • การออกเสียง : さよか さよか [ja]
 • การออกเสียง : さら さら [ja]
 • การออกเสียง : しばく しばく [ja]
 • การออกเสียง : しはる しはる [ja]
 • การออกเสียง : しまいに しまいに [ja]
 • การออกเสียง : しゃーない しゃーない [ja]
 • การออกเสียง : しゃあない しゃあない [ja]
 • การออกเสียง : じゃかあしい じゃかあしい [ja]
 • การออกเสียง : すきやで すきやで [ja]
 • การออกเสียง : すっきゃねん すっきゃねん [ja]
 • การออกเสียง : ずっこい ずっこい [ja]
 • การออกเสียง : すまん すまん [ja]
 • การออกเสียง : せやかて せやかて [ja]
 • การออกเสียง : せやから せやから [ja]
 • การออกเสียง : せやけど せやけど [ja]
 • การออกเสียง : せやで せやで [ja]
 • การออกเสียง : せやな せやな [ja]
 • การออกเสียง : せやねん せやねん [ja]
 • การออกเสียง : せやろか せやろか [ja]
 • การออกเสียง : そうだんねん そうだんねん [ja]
 • การออกเสียง : そうなん そうなん [ja]
 • การออกเสียง : そうなんや そうなんや [ja]