หมวดหมู่:

多音字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง多音字

 • การออกเสียง : 着 [ja]
 • การออกเสียง : 厶 [zh]
 • การออกเสียง : 姥 [zh]
 • การออกเสียง : 疋 [zh]
 • การออกเสียง : 乘(chéng) 乘(chéng) [zh]
 • การออกเสียง : 朝(zhāo) 朝(zhāo) [zh]
 • การออกเสียง : 壆 [yue]
 • การออกเสียง : 盛(chéng) 盛(chéng) [zh]
 • การออกเสียง : 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • การออกเสียง : 囗(guó) 囗(guó) [zh]
 • การออกเสียง : 背(bèi) 背(bèi) [zh]
 • การออกเสียง : 扒(bā) 扒(bā) [zh]
 • การออกเสียง : 处(chù) 处(chù) [zh]
 • การออกเสียง : 薄(báo) 薄(báo) [zh]
 • การออกเสียง : 辟(bì) 辟(bì) [zh]
 • การออกเสียง : 薄(bó) 薄(bó) [zh]
 • การออกเสียง : 阿(ē) 阿(ē) [zh]
 • การออกเสียง : 阿(ā) 阿(ā) [zh]
 • การออกเสียง : 剥(bō) 剥(bō) [zh]
 • การออกเสียง : 挨(āi) 挨(āi) [zh]
 • การออกเสียง : 扒(pá) 扒(pá) [zh]
 • การออกเสียง : 朝(cháo) 朝(cháo) [zh]
 • การออกเสียง : 称(chèn) 称(chèn) [zh]
 • การออกเสียง : 颤(chàn) 颤(chàn) [zh]
 • การออกเสียง : 创(chuàng) 创(chuàng) [zh]
 • การออกเสียง : 欬 [zh]
 • การออกเสียง : 闷(mèn) 闷(mèn) [zh]
 • การออกเสียง : 奔(bēn) 奔(bēn) [zh]
 • การออกเสียง : 堨 [zh]
 • การออกเสียง : 传(chuán) 传(chuán) [zh]
 • การออกเสียง : 凒 [zh]
 • การออกเสียง : 冲(chōng) 冲(chōng) [zh]
 • การออกเสียง : 娭 [zh]
 • การออกเสียง : 称(chēng) 称(chēng) [zh]
 • การออกเสียง : 便(biàn) 便(biàn) [zh]
 • การออกเสียง : 禅(chán) 禅(chán) [zh]
 • การออกเสียง : 差(chà) 差(chà) [zh]
 • การออกเสียง : 背(bēi) 背(bēi) [zh]
 • การออกเสียง : 禅(shàn) 禅(shàn) [zh]
 • การออกเสียง : 剥(bāo) 剥(bāo) [zh]
 • การออกเสียง : 差(cī) 差(cī) [zh]
 • การออกเสียง : 处(chǔ) 处(chǔ) [zh]
 • การออกเสียง : 便(pián) 便(pián) [zh]
 • การออกเสียง : 曾(céng) 曾(céng) [zh]
 • การออกเสียง : 藏(zàng) 藏(zàng) [zh]
 • การออกเสียง : 闷(mēn) 闷(mēn) [zh]
 • การออกเสียง : 藏(cáng) 藏(cáng) [zh]
 • การออกเสียง : 奔(bèn) 奔(bèn) [zh]
 • การออกเสียง : 挨(ái) 挨(ái) [zh]
 • การออกเสียง : 差(chāi) 差(chāi) [zh]
 • การออกเสียง : 屏(bǐng) 屏(bǐng) [zh]
 • การออกเสียง : 屏(píng) 屏(píng) [zh]
 • การออกเสียง : 冲(chòng) 冲(chòng) [zh]
 • การออกเสียง : 传(zhuàn) 传(zhuàn) [zh]
 • การออกเสียง : 掊 [zh]
 • การออกเสียง : 辟(pì) 辟(pì) [zh]