หมวดหมู่:

吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

  • การออกเสียง : 校 [yue]