หมวดหมู่:

你好,你好吗

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง你好,你好吗

  • การออกเสียงคำว่า 你好 你好 [yue]