หมวดหมู่:

不雅用語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง不雅用語

 • การออกเสียง : 屌 [yue]
 • การออกเสียง : 屄 [wuu]
 • การออกเสียง : 仆你個街 仆你個街 [yue]
 • การออกเสียง : 閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母臭花閪 屌你老母臭花閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌那媽化閪 屌那媽化閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母死臭屄 屌你老母死臭屄 [yue]
 • การออกเสียง : 屌càt你 屌càt你 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你 屌你 [yue]
 • การออกเสียง : 抵屌 抵屌 [yue]
 • การออกเสียง : 杘頭 杘頭 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母冚家剷 屌你老母冚家剷 [yue]
 • การออกเสียง : 肏你妈的 肏你妈的 [zh]
 • การออกเสียง : 臭閪 臭閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌丝女士 屌丝女士 [zh]
 • การออกเสียง : 閪口閪面 閪口閪面 [yue]
 • การออกเสียง : 㞗 [yue]
 • การออกเสียง : 戇㞗 戇㞗 [yue]
 • การออกเสียง : 傻屄 傻屄 [zh]
 • การออกเสียง : 屌屎窟 屌屎窟 [yue]
 • การออกเสียง : 含lãn 含lãn [yue]
 • การออกเสียง : càt碌 càt碌 [yue]
 • การออกเสียง : 杘 [yue]
 • การออกเสียง : 是㞗但 是㞗但 [yue]
 • การออกเสียง : 屌閪 屌閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母,芝士漢堡 屌你老母,芝士漢堡 [yue]
 • การออกเสียง : 仆你个街 仆你个街 [yue]
 • การออกเสียง : 點càt知 點càt知 [yue]
 • การออกเสียง : 大lãn鑊 大lãn鑊 [yue]
 • การออกเสียง : 肏你媽 肏你媽 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老味 屌你老味 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你妈閪 屌你妈閪 [yue]
 • การออกเสียง : 懵lãn 懵lãn [yue]
 • การออกเสียง : 理lãn你 理lãn你 [yue]
 • การออกเสียง : 搞乜càt呀 搞乜càt呀 [yue]
 • การออกเสียง : càt頭皮 càt頭皮 [yue]
 • การออกเสียง : lãn樣 lãn樣 [yue]
 • การออกเสียง : 玩乜càt嘢呀 玩乜càt嘢呀 [yue]
 • การออกเสียง : 屌妳個屄 屌妳個屄 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母啊 屌你老母啊 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母爛化閪 屌你老母爛化閪 [yue]
 • การออกเสียง : càt頭càt腦 càt頭càt腦 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你屎窟 屌你屎窟 [yue]
 • การออกเสียง : 戇㞗㞗 戇㞗㞗 [yue]
 • การออกเสียง : 把lãn 把lãn [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老母闔家剷 屌你老母闔家剷 [yue]
 • การออกเสียง : 唔lãn化 唔lãn化 [yue]
 • การออกเสียง : 屌那星 屌那星 [yue]
 • การออกเสียง : 好lãn搞笑 好lãn搞笑 [yue]
 • การออกเสียง : 邊càt個呀 邊càt個呀 [yue]
 • การออกเสียง : 凍lãn死 凍lãn死 [yue]
 • การออกเสียง : 屌那媽 屌那媽 [yue]
 • การออกเสียง : 屌lãn你 屌lãn你 [yue]
 • การออกเสียง : 肏你 肏你 [yue]
 • การออกเสียง : 閪面 閪面 [yue]
 • การออกเสียง : 戇㞗㞗食賓舟 戇㞗㞗食賓舟 [yue]
 • การออกเสียง : 痴lãn線 痴lãn線 [yue]
 • การออกเสียง : 做乜lãn嘢 做乜lãn嘢 [yue]
 • การออกเสียง : 嘩屌你正呀喂 嘩屌你正呀喂 [yue]
 • การออกเสียง : càt頭 càt頭 [yue]
 • การออกเสียง : 多㞗餘 多㞗餘 [yue]
 • การออกเสียง : 牛閪 牛閪 [yue]
 • การออกเสียง : 凍lãn殘 凍lãn殘 [yue]
 • การออกเสียง : 有得屌你屌唔屌 有得屌你屌唔屌 [yue]
 • การออกเสียง : 杘頭皮 杘頭皮 [yue]
 • การออกเสียง : 閪佬 閪佬 [yue]
 • การออกเสียง : 屌你老味閪 屌你老味閪 [yue]
 • การออกเสียง : 大㞗鑊 大㞗鑊 [yue]
 • การออกเสียง : 百屌成才 百屌成才 [yue]
 • การออกเสียง : 屌㞗你 屌㞗你 [yue]
 • การออกเสียง : 老母唔屌屌邊個啊 老母唔屌屌邊個啊 [yue]
 • การออกเสียง : 爛臭閪 爛臭閪 [yue]
 • การออกเสียง : 屌càt你老母 屌càt你老母 [yue]
 • การออกเสียง : 肥閪 肥閪 [yue]