หมวดหมู่:

のこる

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงのこる

  • การออกเสียง : 残る 残る [ja]