หมวดหมู่:

ちゃわん

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงちゃわん

  • การออกเสียง : 茶碗 茶碗 [ja]