หมวดหมู่:

كتب

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงكتب

 • การออกเสียง : أَسْتَكْتِبُ أَسْتَكْتِبُ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبَ اِسْتَكْتَبَ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبْتُم اِسْتَكْتَبْتُم [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتِبُنَّ اِسْتَكْتِبُنَّ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبُوا اِسْتَكْتَبُوا [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبَانِّ تُسْتَكْتَبَانِّ [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبْنَ تُسْتَكْتَبْنَ [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبِي تُسْتَكْتَبِي [ar]
 • การออกเสียง : نَسْتَكْتِبَ نَسْتَكْتِبَ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبَا يَسْتَكْتِبَا [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبُنَّ يَسْتَكْتِبُنَّ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبُونَ يَسْتَكْتِبُونَ [ar]
 • การออกเสียง : أَسْتَكْتِبْ أَسْتَكْتِبْ [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبَ اُسْتُكْتِبَ [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبْتُم اُسْتُكْتِبْتُم [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتِبْنَ اِسْتَكْتِبْنَ [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبْ تُسْتَكْتَبْ [ar]
 • การออกเสียง : تَسْتَكْتِبَنَّ تَسْتَكْتِبَنَّ [ar]
 • การออกเสียง : تَسْتَكْتِبْنَانِّ تَسْتَكْتِبْنَانِّ [ar]
 • การออกเสียง : نُسْتَكْتَبُ نُسْتَكْتَبُ [ar]
 • การออกเสียง : يُسْتَكْتَبَا يُسْتَكْتَبَا [ar]
 • การออกเสียง : يُسْتَكْتَبُنَّ يُسْتَكْتَبُنَّ [ar]
 • การออกเสียง : يُكْتِبُوا يُكْتِبُوا [ar]
 • การออกเสียง : أَسْتَكْتِبَ أَسْتَكْتِبَ [ar]
 • การออกเสียง : أُكْتِبْتُم أُكْتِبْتُم [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتِبَا اِسْتَكْتِبَا [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبَ تُسْتَكْتَبَ [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبْنَانِّ تُسْتَكْتَبْنَانِّ [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبِينَ تُسْتَكْتَبِينَ [ar]
 • การออกเสียง : نُسْتَكْتَبْ نُسْتَكْتَبْ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبُ يَسْتَكْتِبُ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبَانِ يَسْتَكْتِبَانِ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبْنَ يَسْتَكْتِبْنَ [ar]
 • การออกเสียง : أُسْتَكْتَبُ أُسْتَكْتَبُ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبَا اِسْتَكْتَبَا [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبْتِ اُسْتُكْتِبْتِ [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبْتُمَا اُسْتُكْتِبْتُمَا [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبْنَ اُسْتُكْتِبْنَ [ar]
 • การออกเสียง : تَسْتَكْتِبَا تَسْتَكْتِبَا [ar]
 • การออกเสียง : تَسْتَكْتِبُوا تَسْتَكْتِبُوا [ar]
 • การออกเสียง : كَتَبَتَا كَتَبَتَا [ar]
 • การออกเสียง : نُسْتَكْتَبَ نُسْتَكْتَبَ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبْ يَسْتَكْتِبْ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبَانِّ يَسْتَكْتِبَانِّ [ar]
 • การออกเสียง : أَكْتَبُوا أَكْتَبُوا [ar]
 • การออกเสียง : اُسْتُكْتِبَا اُسْتُكْتِبَا [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبَتْ اِسْتَكْتَبَتْ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبْتُنَّ اِسْتَكْتَبْتُنَّ [ar]
 • การออกเสียง : اِسْتَكْتَبْنَا اِسْتَكْتَبْنَا [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبَا تُسْتَكْتَبَا [ar]
 • การออกเสียง : تُسْتَكْتَبُوا تُسْتَكْتَبُوا [ar]
 • การออกเสียง : نَسْتَكْتِبَنَّ نَسْتَكْتِبَنَّ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبَ يَسْتَكْتِبَ [ar]
 • การออกเสียง : يُسْتَكْتَبَانِ يُسْتَكْتَبَانِ [ar]
 • การออกเสียง : يَسْتَكْتِبْنَانِّ يَسْتَكْتِبْنَانِّ [ar]
 • การออกเสียง : يُكْتِبْنَ يُكْتِبْنَ [ar]
 • การออกเสียง : يُكْتِبُونَ يُكْتِبُونَ [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : أُكَاتَبَ أُكَاتَبَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكْتَبَ أُكْتَبَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكْتِبَا أُكْتِبَا [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أَكْتَبَتْ أَكْتَبَتْ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أَكْتَبْتُنَّ أَكْتَبْتُنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أَكْتِبْنَ أَكْتِبْنَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : اُكْتُبَانِّ اُكْتُبَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتِبَ تُكَاتِبَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبَانِ تُكَاتَبَانِ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبُنَّ تُكَاتَبُنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتِبِي تُكَاتِبِي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكْتَبْ تُكْتَبْ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تَكْتُبِنَّ تَكْتُبِنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكْتِبُنَّ تُكْتِبُنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تَكْتُبُونَ تَكْتُبُونَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكْتِبِينَ تُكْتِبِينَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كَاتِبِنَّ كَاتِبِنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كَاتِبِي كَاتِبِي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كَتَبْتُم كَتَبْتُم [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كَتَبْنَا كَتَبْنَا [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كُوتِبْتِ كُوتِبْتِ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : كُوتِبُوا كُوتِبُوا [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : نُكَاتَبَنَّ نُكَاتَبَنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : نُكْتِبْ نُكْتِبْ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يُكَاتَبُ يُكَاتَبُ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يُكَاتَبَانِّ يُكَاتَبَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يُكَاتَبْنَانِّ يُكَاتَبْنَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يَكْتُبَ يَكْتُبَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يُكْتِبَا يُكْتِبَا [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يُكْتَبَنَّ يُكْتَبَنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : يَكْتُبْنَانِّ يَكْتُبْنَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكَاتِبَنَّ أُكَاتِبَنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكْتِبُ أُكْتِبُ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أَكْتِبَانِّ أَكْتِبَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكْتِبَتْ أُكْتِبَتْ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أُكْتِبْتُنَّ أُكْتِبْتُنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : أَكْتِبِي أَكْتِبِي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : اُكْتُبَنَّ اُكْتُبَنَّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبُ تُكَاتَبُ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبَانِّ تُكَاتَبَانِّ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبْنَ تُكَاتَبْنَ [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكَاتَبِي تُكَاتَبِي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تُكْتَبَ تُكْتَبَ [ar] รอการออกเสียง