หมวดหมู่:

اعضای بدن

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงاعضای بدن

 • การออกเสียง : لا لا [ar]
 • การออกเสียง : بازو بازو [fa]
 • การออกเสียง : می می [fa]
 • การออกเสียง : ممه ممه [fa]
 • การออกเสียง : چک چک [bal]
 • การออกเสียง : لو لو [ar]
 • การออกเสียง : گلی گلی [fa]
 • การออกเสียง : رو رو [fa]
 • การออกเสียง : لوچ لوچ [fa]
 • การออกเสียง : سو سو [fa]
 • การออกเสียง : کش کش [fa]
 • การออกเสียง : کاپ کاپ [fa]
 • การออกเสียง : دیم دیم [mzn]
 • การออกเสียง : پیز پیز [lrc]
 • การออกเสียง : تنگه تنگه [fa]
 • การออกเสียง : موس موس [fa]
 • การออกเสียง : زونی زونی [lrc]
 • การออกเสียง : بتیم بتیم [mzn]
 • การออกเสียง : انگوس انگوس [ku]
 • การออกเสียง : فِنی فِنی [mzn]
 • การออกเสียง : بلفه بلفه [mzn]
 • การออกเสียง : اشکم اشکم [fa]
 • การออกเสียง : السکین السکین [mzn]
 • การออกเสียง : نِنیک نِنیک [mzn]
 • การออกเสียง : کف پا کف پا [fa]
 • การออกเสียง : قل قل [ar]
 • การออกเสียง : بِلی بِلی [mzn]
 • การออกเสียง : کتار کتار [mzn]
 • การออกเสียง : پِکَت پِکَت [mzn]
 • การออกเสียง : قی قی [fa]
 • การออกเสียง : قلمه قلمه [fa]
 • การออกเสียง : قین قین [lrc]
 • การออกเสียง : پت پت [bal]
 • การออกเสียง : چش خنه چش خنه [mzn]
 • การออกเสียง : لوشه لوشه [mzn]
 • การออกเสียง : ناخو ناخو [lrc]
 • บันทึกการออกเสียง : بلکه گوش بلکه گوش [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : نافه نافه [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : پاشنی پاشنی [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : نرقای نرقای [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : مرک مرک [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : هنکل هنکل [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : لیق لیق [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : چنه چنه [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ولگ ولگ [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : پریچ پریچ [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : پشنی پشنی [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : گوزک گوزک [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : گرمیچ گرمیچ [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : کینگ کینگ [mzn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : کلک تیته کلک تیته [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : تول تول [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : کپو کپو [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : جناغ جناغ [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : قرتاسه قرتاسه [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : چال تشنی چال تشنی [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : شون شون [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : شس پا شس پا [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : چپال چپال [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : چش چش [lrc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ریچال ریچال [lrc] รอการออกเสียง