หมวดหมู่:

أعداد

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأعداد

 • การออกเสียง : 11 11 [en]
 • การออกเสียง : 13 13 [ru]
 • การออกเสียง : 2 2 [fr]
 • การออกเสียง : 19 19 [fa]
 • การออกเสียง : 14 14 [en]
 • การออกเสียง : 15 15 [ru]
 • การออกเสียง : 20 20 [pt]
 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : 12 12 [da]
 • การออกเสียง : 10 10 [en]
 • การออกเสียง : 8 8 [es]
 • การออกเสียง : 3 3 [en]
 • การออกเสียง : 4 4 [en]
 • การออกเสียง : 7 7 [ru]
 • การออกเสียง : 16 16 [en]
 • การออกเสียง : 18 18 [en]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : 6 6 [de]
 • การออกเสียง : 17 17 [en]
 • การออกเสียง : 9 9 [fr]
 • การออกเสียง : 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : 22 22 [en]
 • การออกเสียง : 21 21 [fa]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 88 88 [uz]
 • การออกเสียง : 110 110 [en]
 • การออกเสียง : 2004 2004 [en]
 • การออกเสียง : 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : 2006 2006 [de]
 • การออกเสียง : سبعمائة سبعمائة [ar]
 • การออกเสียง : 98 98 [uz]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 2800 2800 [nl]
 • การออกเสียง : 130 130 [uz]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • การออกเสียง : 3,000 3,000 [en]
 • การออกเสียง : ستمائة ستمائة [ar]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : ألفين ألفين [ar]
 • การออกเสียง : 650 650 [de]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : 2030 2030 [de]
 • การออกเสียง : ثمانمائة ثمانمائة [ar]
 • การออกเสียง : 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : 2023 2023 [de]
 • การออกเสียง : 308 308 [it]
 • การออกเสียง : 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : 1364 1364 [fa]
 • การออกเสียง : ديشيليون ديشيليون [ar]
 • การออกเสียง : 1315 1315 [fa]
 • การออกเสียง : 1349 1349 [fa]
 • การออกเสียง : 1319 1319 [fa]
 • การออกเสียง : 320 320 [de]
 • การออกเสียง : تسعين تسعين [ar]
 • การออกเสียง : 872 872 [de]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : 1314 1314 [fa]
 • การออกเสียง : 1334 1334 [fa]
 • การออกเสียง : 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • การออกเสียง : 1348 1348 [fa]
 • การออกเสียง : 1302 1302 [fa]
 • การออกเสียง : 1340 1340 [fa]
 • การออกเสียง : 1335 1335 [fa]
 • การออกเสียง : 318 318 [it]
 • การออกเสียง : 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]
 • การออกเสียง : 316 316 [it]
 • การออกเสียง : ألفان ألفان [ar]
 • การออกเสียง : 1353 1353 [fa]