หมวดหมู่:

أعداد

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأعداد

 • การออกเสียง : 13
  13 [ru]
 • การออกเสียง : 2
  2 [de]
 • การออกเสียง : 5
  5 [en]
 • การออกเสียง : 14
  14 [fr]
 • การออกเสียง : 19
  19 [fa]
 • การออกเสียง : 20
  20 [fr]
 • การออกเสียง : 12
  12 [hy]
 • การออกเสียง : 8
  8 [es]
 • การออกเสียง : 4
  4 [en]
 • การออกเสียง : 10
  10 [en]
 • การออกเสียง : 15
  15 [ru]
 • การออกเสียง : 3
  3 [en]
 • การออกเสียง : 18
  18 [en]
 • การออกเสียง : 7
  7 [en]
 • การออกเสียง : 6
  6 [yue]
 • การออกเสียง : 16
  16 [ru]
 • การออกเสียง : 17
  17 [en]
 • การออกเสียง : 9
  9 [fr]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis
  16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : 21
  21 [fa]
 • การออกเสียง : 90 - noventa
  90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : 22
  22 [en]
 • การออกเสียง : 2004
  2004 [en]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta
  80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 88
  88 [en]
 • การออกเสียง : 2006
  2006 [eo]
 • การออกเสียง : 15 - quinze
  15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta
  50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : 3,000
  3,000 [en]
 • การออกเสียง : 98
  98 [uz]
 • การออกเสียง : سبعمائة
  سبعمائة [ar]
 • การออกเสียง : 130
  130 [uz]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta
  40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 2800
  2800 [nl]
 • การออกเสียง : 20 - vinte
  20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito
  18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : 2030
  2030 [de]
 • การออกเสียง : ستمائة
  ستمائة [ar]
 • การออกเสียง : 900 - novecentos
  900 - novecentos [pt]
 • การออกเสียง : 650
  650 [de]
 • การออกเสียง : ألفين
  ألفين [ar]
 • การออกเสียง : 30 - trinta
  30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : 2023
  2023 [de]
 • การออกเสียง : ثمانمائة
  ثمانمائة [ar]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete
  17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : 400 - quatrocentos
  400 - quatrocentos [pt]
 • การออกเสียง : 600 - seiscentos
  600 - seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : 800 - oitocentos
  800 - oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : 320
  320 [de]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos
  200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : 1364
  1364 [fa]
 • การออกเสียง : ديشيليون
  ديشيليون [ar]
 • การออกเสียง : 1315
  1315 [fa]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove
  19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : تسعين
  تسعين [ar]
 • การออกเสียง : 1349
  1349 [fa]
 • การออกเสียง : 1319
  1319 [fa]
 • การออกเสียง : 872
  872 [de]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos
  300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : 700 - setecentos
  700 - setecentos [pt]
 • การออกเสียง : 1314
  1314 [fa]
 • การออกเสียง : 1334
  1334 [fa]
 • การออกเสียง : 1348
  1348 [fa]
 • การออกเสียง : 1340
  1340 [fa]
 • การออกเสียง : 1302
  1302 [fa]
 • การออกเสียง : 1335
  1335 [fa]
 • การออกเสียง : 2.000 - dois mil
  2.000 - dois mil [pt]
 • การออกเสียง : ألفان
  ألفان [ar]
 • การออกเสียง : 1353
  1353 [fa]