หมวดหมู่:

әдәбият

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงәдәбият

 • การออกเสียง : театр
  театр [ru]
 • การออกเสียง : фольклор
  фольклор [ru]
 • การออกเสียง : роман
  роман [ru]
 • การออกเสียง : шарж
  шарж [ru]
 • การออกเสียง : Казан
  Казан [tt]
 • การออกเสียง : тиен
  тиен [tt]
 • การออกเสียง : юмор
  юмор [ru]
 • การออกเสียง : строфа
  строфа [ru]
 • การออกเสียง : драма
  драма [ru]
 • การออกเสียง : суык
  суык [tt]
 • การออกเสียง : каз
  каз [tt]
 • การออกเสียง : повесть
  повесть [ru]
 • การออกเสียง : мәхәббәт
  мәхәббәт [tt]
 • การออกเสียง : эш
  эш [tt]
 • การออกเสียง : китап
  китап [tt]
 • การออกเสียง : чыршы
  чыршы [tt]
 • การออกเสียง : буран
  буран [tt]
 • การออกเสียง : турак
  турак [tt]
 • การออกเสียง : водевиль
  водевиль [ru]
 • การออกเสียง : үпкә
  үпкә [tt]
 • การออกเสียง : пауза
  пауза [ru]
 • การออกเสียง : таз
  таз [ru]
 • การออกเสียง : эллипсис
  эллипсис [ru]
 • การออกเสียง : җил
  җил [tt]
 • การออกเสียง : лирика
  лирика [ru]
 • การออกเสียง : анапест
  анапест [ru]
 • การออกเสียง : Көз
  Көз [tt]
 • การออกเสียง : тормыш
  тормыш [tt]
 • การออกเสียง : карга
  карга [ru]
 • การออกเสียง : бытбылдык
  бытбылдык [tt]
 • การออกเสียง : синоним
  синоним [ru]
 • การออกเสียง : ода
  ода [chm]
 • การออกเสียง : синекдоха
  синекдоха [ru]
 • การออกเสียง : мора
  мора [be]
 • การออกเสียง : Зөһрә
  Зөһрә [tt]
 • การออกเสียง : җавап
  җавап [tt]
 • การออกเสียง : әкият
  әкият [tt]
 • การออกเสียง : вәхи
  вәхи [tt]
 • การออกเสียง : трагедия
  трагедия [ru]
 • การออกเสียง : Казлар
  Казлар [tt]
 • การออกเสียง : новелла
  новелла [ru]
 • การออกเสียง : көтмәгәндә
  көтмәгәндә [tt]
 • การออกเสียง : Тәмсил
  Тәмсил [tt]
 • การออกเสียง : эпитет
  эпитет [ru]
 • การออกเสียง : эссе
  эссе [ru]
 • การออกเสียง : ямб
  ямб [ru]
 • การออกเสียง : ритм
  ритм [ru]
 • การออกเสียง : гекзаметр
  гекзаметр [ru]
 • การออกเสียง : эпос
  эпос [tt]
 • การออกเสียง : Бабич
  Бабич [tt]
 • การออกเสียง : Погром
  Погром [ru]
 • การออกเสียง : Оракул
  Оракул [ru]
 • การออกเสียง : атрибуция
  атрибуция [ru]
 • การออกเสียง : октава
  октава [ru]
 • การออกเสียง : эпопея
  эпопея [ru]
 • การออกเสียง : пьеса
  пьеса [ru]
 • การออกเสียง : йокы
  йокы [tt]
 • การออกเสียง : Сатира
  Сатира [ru]
 • การออกเสียง : хронотоп
  хронотоп [tt]
 • การออกเสียง : вәзен
  вәзен [tt]
 • การออกเสียง : Мирон
  Мирон [tt]
 • การออกเสียง : омоним
  омоним [ru]
 • การออกเสียง : комедия
  комедия [ru]
 • การออกเสียง : Аң
  Аң [tt]
 • การออกเสียง : киңәш
  киңәш [tt]
 • การออกเสียง : эпилог
  эпилог [ru]
 • การออกเสียง : табан
  табан [tt]
 • การออกเสียง : Рәдиф
  Рәдиф [tt]
 • การออกเสียง : гласный
  гласный [ru]
 • การออกเสียง : борын
  борын [tt]
 • การออกเสียง : чабак
  чабак [tt]
 • การออกเสียง : Алмас
  Алмас [tt]
 • การออกเสียง : элегия
  элегия [ru]
 • การออกเสียง : бәхет
  бәхет [tt]
 • การออกเสียง : бәти
  бәти [tt]
 • การออกเสียง : антибакхий
  антибакхий [tt]
 • การออกเสียง : баллада
  баллада [tt]
 • การออกเสียง : фельетон
  фельетон [ru]
 • การออกเสียง : миф
  миф [ru]
 • การออกเสียง : хорей
  хорей [ru]
 • การออกเสียง : пародия
  пародия [ru]
 • การออกเสียง : күл
  күл [tt]
 • การออกเสียง : эпик
  эпик [tt]
 • การออกเสียง : ирония
  ирония [bg]
 • การออกเสียง : Мөрит
  Мөрит [tt]
 • การออกเสียง : пиррихий
  пиррихий [ru]
 • การออกเสียง : амфибрахий
  амфибрахий [ru]
 • การออกเสียง : фарс
  фарс [ru]
 • การออกเสียง : күңел
  күңел [tt]
 • การออกเสียง : эпиграмма
  эпиграмма [ru]
 • การออกเสียง : бакхий
  бакхий [tt]
 • การออกเสียง : тәнкыйть
  тәнкыйть [tt]
 • การออกเสียง : дактиль
  дактиль [ru]
 • การออกเสียง : Дәрдемәнд
  Дәрдемәнд [tt]
 • การออกเสียง : мәсәл
  мәсәл [tt]
 • การออกเสียง : тоник
  тоник [ru]
 • การออกเสียง : Шүрәле
  Шүрәле [tt]
 • การออกเสียง : Албасты
  Албасты [kk]
 • การออกเสียง : тәнкыйтьче
  тәнкыйтьче [tt]
 • การออกเสียง : Җылан
  Җылан [tt]