หมวดหมู่:

химия

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงхимия

 • การออกเสียง : H2O H2O [en]
 • การออกเสียง : Бром Бром [ru]
 • การออกเสียง : аргон аргон [ru]
 • การออกเสียง : хлор хлор [ru]
 • การออกเสียง : фосфор фосфор [ru]
 • การออกเสียง : Хром Хром [tt]
 • การออกเสียง : энергия энергия [ru]
 • การออกเสียง : азот азот [ru]
 • การออกเสียง : метамфетамин метамфетамин [ru]
 • การออกเสียง : бор бор [tt]
 • การออกเสียง : неон неон [ru]
 • การออกเสียง : Уран Уран [kk]
 • การออกเสียง : Алтын Алтын [tt]
 • การออกเสียง : кальций кальций [ru]
 • การออกเสียง : титан титан [ru]
 • การออกเสียง : фтор фтор [ru]
 • การออกเสียง : гелий гелий [chm]
 • การออกเสียง : циан циан [ru]
 • การออกเสียง : кобальт кобальт [tt]
 • การออกเสียง : Кадмий Кадмий [tt]
 • การออกเสียง : селен селен [ru]
 • การออกเสียง : Литий Литий [tt]
 • การออกเสียง : Криптон Криптон [ru]
 • การออกเสียง : калий калий [ru]
 • การออกเสียง : цинк цинк [tt]
 • การออกเสียง : Ксенон Ксенон [ru]
 • การออกเสียง : Молибден Молибден [tt]
 • การออกเสียง : алюминий алюминий [ru]
 • การออกเสียง : висмут висмут [tt]
 • การออกเสียง : водород водород [ru]
 • การออกเสียง : купорос купорос [ru]
 • การออกเสียง : кремний кремний [ru]
 • การออกเสียง : вольфрам вольфрам [ru]
 • การออกเสียง : Радий Радий [ru]
 • การออกเสียง : радон радон [ru]
 • การออกเสียง : Бутан Бутан [ru]
 • การออกเสียง : Ниобий Ниобий [tt]
 • การออกเสียง : Полоний Полоний [tt]
 • การออกเสียง : Иттрий Иттрий [tt]
 • การออกเสียง : Европий Европий [ru]
 • การออกเสียง : прометий прометий [tt]
 • การออกเสียง : ванадий ванадий [ru]
 • การออกเสียง : Иридий Иридий [tt]
 • การออกเสียง : торий торий [ru]
 • การออกเสียง : нафталин нафталин [tt]
 • การออกเสียง : берклий берклий [ru]
 • การออกเสียง : тантал тантал [tt]
 • การออกเสียง : протий протий [ru]
 • การออกเสียง : Цезий Цезий [tt]
 • การออกเสียง : фунгицид фунгицид [sr]
 • การออกเสียง : Никель Никель [tt]
 • การออกเสียง : теллур теллур [ru]
 • การออกเสียง : фермий фермий [tt]
 • การออกเสียง : лоуренсий лоуренсий [tt]
 • การออกเสียง : коперниций коперниций [ru]
 • การออกเสียง : астат астат [tt]
 • การออกเสียง : слюда слюда [ru]
 • การออกเสียง : Лантан Лантан [tt]
 • การออกเสียง : фотосинтез фотосинтез [uk]
 • การออกเสียง : Протактиний Протактиний [ru]
 • การออกเสียง : көмеш көмеш [tt]
 • การออกเสียง : эйнштейний эйнштейний [tt]
 • การออกเสียง : дубний дубний [tt]
 • การออกเสียง : нептуний нептуний [tt]
 • การออกเสียง : күкташ күкташ [tt]
 • การออกเสียง : Празеодим Празеодим [ru]
 • การออกเสียง : Диспрозий Диспрозий [ru]
 • การออกเสียง : кюрий кюрий [ru]
 • การออกเสียง : нобелий нобелий [tt]
 • การออกเสียง : борий борий [tt]
 • การออกเสียง : технеций технеций [tt]
 • การออกเสียง : энантиомер энантиомер [ru]
 • การออกเสียง : мышьяк мышьяк [ru]
 • การออกเสียง : тритий тритий [tt]
 • การออกเสียง : эбонит эбонит [tt]
 • การออกเสียง : ибандронат натрия ибандронат натрия [ru]
 • การออกเสียง : марганец марганец [ru]
 • การออกเสียง : платина платина [tt]
 • การออกเสียง : Германий Германий [ru]
 • การออกเสียง : эфирные масла эфирные масла [ru]
 • การออกเสียง : протеин протеин [ru]
 • การออกเสียง : Тулий Тулий [ru]
 • การออกเสียง : тимер тимер [tt]
 • การออกเสียง : стронций стронций [tt]
 • การออกเสียง : унуноктий унуноктий [tt]
 • การออกเสียง : калифорний калифорний [tt]
 • การออกเสียง : синтезатор синтезатор [tt]
 • การออกเสียง : диметилсульфоксид диметилсульфоксид [ru]
 • การออกเสียง : магний магний [tt]
 • การออกเสียง : рутений рутений [tt]
 • การออกเสียง : менделевий менделевий [tt]
 • การออกเสียง : терекөмеш терекөмеш [tt]
 • การออกเสียง : аккургаш аккургаш [tt]
 • การออกเสียง : цеолит цеолит [ru]
 • การออกเสียง : валентность валентность [ru]
 • การออกเสียง : Барий Барий [ru]
 • การออกเสียง : рентгений рентгений [tt]
 • การออกเสียง : ацетоновый ацетоновый [ru]
 • การออกเสียง : Церий Церий [ru]
 • การออกเสียง : Эрбий Эрбий [ru]