หมวดหมู่:

усилительные частицы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงусилительные частицы

  • การออกเสียง : ведь ведь [ru]
  • การออกเสียง : всё всё [ru]
  • การออกเสียง : всё-таки всё-таки [ru]
  • การออกเสียง : даже даже [ru]
  • การออกเสียง : же же [ru]
  • การออกเสียง : ни ни [tt]
  • การออกเสียง : уж уж [ru]