หมวดหมู่:

топонимика

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопонимика

 • การออกเสียง : Äbde Äbde [tt]
 • การออกเสียง : Ablay Ablay [tt]
 • การออกเสียง : Äcäkül Äcäkül [tt]
 • การออกเสียง : Açaq tawı Açaq tawı [tt]
 • การออกเสียง : Açasır bolını Açasır bolını [tt]
 • การออกเสียง : Äcem Äcem [tt]
 • การออกเสียง : Açi yılğası Açi yılğası [tt]
 • การออกเสียง : Açiräk Açiräk [tt]
 • การออกเสียง : Açı arası sazı Açı arası sazı [tt]
 • การออกเสียง : Açı bolın Açı bolın [tt]
 • การออกเสียง : Açı bolınlığı Açı bolınlığı [tt]
 • การออกเสียง : Açı çişmäse Açı çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Açı duğayı Açı duğayı [tt]
 • การออกเสียง : Açı kül Açı kül [tt]
 • การออกเสียง : Açı küle Açı küle [tt]
 • การออกเสียง : Açı öleşe Açı öleşe [tt]
 • การออกเสียง : Açı qayınlığı Açı qayınlığı [tt]
 • การออกเสียง : Açı saz küle Açı saz küle [tt]
 • การออกเสียง : Açı suı Açı suı [tt]
 • การออกเสียง : Açı taw Açı taw [tt]
 • การออกเสียง : Açı-Yılğa Açı-Yılğa [tt]
 • การออกเสียง : Açılı saz Açılı saz [tt]
 • การออกเสียง : Açılıq çişmäse Açılıq çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Açılıq kizläwe Açılıq kizläwe [tt]
 • การออกเสียง : Açılıq sazı Açılıq sazı [tt]
 • การออกเสียง : Açılıq yılğası Açılıq yılğası [tt]
 • การออกเสียง : Äcmäk Äcmäk [tt]
 • การออกเสียง : Äcmäkäy Äcmäkäy [tt]
 • การออกเสียง : Äcmär Äcmär [tt]
 • การออกเสียง : Äcmät Äcmät [tt]
 • การออกเสียง : Açqultıq cire Açqultıq cire [tt]
 • การออกเสียง : Açqultıq küle Açqultıq küle [tt]
 • การออกเสียง : Açu bolını Açu bolını [tt]
 • การออกเสียง : Açu çişmäse Açu çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Açu çoqırı Açu çoqırı [tt]
 • การออกเสียง : Açu küle Açu küle [tt]
 • การออกเสียง : Ädämsä Ädämsä [tt]
 • การออกเสียง : Afanasiy çoqırı Afanasiy çoqırı [tt]
 • การออกเสียง : Afu quağı Afu quağı [tt]
 • การออกเสียง : äger äger [sv]
 • การออกเสียง : Ägerce Ägerce [tt]
 • การออกเสียง : Ägerce rayonı Ägerce rayonı [tt]
 • การออกเสียง : Älbädän Älbädän [tt]
 • การออกเสียง : Äldermeş Äldermeş [tt]
 • การออกเสียง : Älkäy Älkäy [tt]
 • การออกเสียง : Älki Älki [tt]
 • การออกเสียง : Almalı Almalı [tt]
 • การออกเสียง : Älmändär Älmändär [tt]
 • การออกเสียง : Älmät rayonı Älmät rayonı [tt]
 • การออกเสียง : Älşi Älşi [tt]
 • การออกเสียง : Ämäkäy Ämäkäy [tt]
 • การออกเสียง : Änäk Änäk [tt]
 • การออกเสียง : Ändereş Ändereş [tt]
 • การออกเสียง : Apaç Apaç [tt]
 • การออกเสียง : Apas rayonı Apas rayonı [tt]
 • การออกเสียง : Aqsäyet Aqsäyet [tt]
 • การออกเสียง : Aqsurqa Aqsurqa [tt]
 • การออกเสียง : Aqtanış Aqtanış [tt]
 • การออกเสียง : Aqtanış rayonı Aqtanış rayonı [tt]
 • การออกเสียง : Aqtanışbaş Aqtanışbaş [tt]
 • การออกเสียง : Ärä Ärä [tt]
 • การออกเสียง : Arça Arça [tt]
 • การออกเสียง : Arça rayonı Arça rayonı [tt]
 • การออกเสียง : Ärnäş Ärnäş [tt]
 • การออกเสียง : Arpayaz Arpayaz [tt]
 • การออกเสียง : Aşağa çişmäse Aşağa çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Aşağa yılğa Aşağa yılğa [tt]
 • การออกเสียง : Äsän Äsän [tt]
 • การออกเสียง : Äsän-Yılğa Äsän-Yılğa [tt]
 • การออกเสียง : Aşaqşar tawı Aşaqşar tawı [tt]
 • การออกเสียง : Aşaqşar yulı Aşaqşar yulı [tt]
 • การออกเสียง : Äsäy Äsäy [tt]
 • การออกเสียง : Ashprington Ashprington [en]
 • การออกเสียง : Aşıt alanı Aşıt alanı [tt]
 • การออกเสียง : Aşıt buyı bolını Aşıt buyı bolını [tt]
 • การออกเสียง : Aşıt yılğası üzäne Aşıt yılğası üzäne [tt]
 • การออกเสียง : Aşıtbaş bolını Aşıtbaş bolını [tt]
 • การออกเสียง : Aşıtbaş suı başı Aşıtbaş suı başı [tt]
 • การออกเสียง : Äşnäk Äşnäk [tt]
 • การออกเสียง : Äşnäk-Qaçqalaq Äşnäk-Qaçqalaq [tt]
 • การออกเสียง : Aşpala suı Aşpala suı [tt]
 • การออกเสียง : At çapqan astı At çapqan astı [tt]
 • การออกเสียง : At çişmäse At çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : At duğayı At duğayı [tt]
 • การออกเสียง : At ışnası At ışnası [tt]
 • การออกเสียง : At küle At küle [tt]
 • การออกเสียง : At tuğayı At tuğayı [tt]
 • การออกเสียง : At ulağı At ulağı [tt]
 • การออกเสียง : At ulağı çığışı At ulağı çığışı [tt]
 • การออกเสียง : At ulağı suı At ulağı suı [tt]
 • การออกเสียง : At yılğası At yılğası [tt]
 • การออกเสียง : At yözderä torğan yılğa At yözderä torğan yılğa [tt]
 • การออกเสียง : At zirat astı At zirat astı [tt]
 • การออกเสียง : Ata çişmäse Ata çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Ataç kizläwe Ataç kizläwe [tt]
 • การออกเสียง : Ätäs Ätäs [tt]
 • การออกเสียง : Ataw arası yılğası Ataw arası yılğası [tt]
 • การออกเสียง : Ataw çaluı Ataw çaluı [tt]
 • การออกเสียง : Ataw çişmäse Ataw çişmäse [tt]
 • การออกเสียง : Ataw çoqırı Ataw çoqırı [tt]