หมวดหมู่:

римская цифра

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงримская цифра

  • การออกเสียง : vi vi [eo]
  • การออกเสียง : ii ii [ro]
  • การออกเสียง : konsertii konsertii [sme]