หมวดหมู่:

порядковое числительное

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงпорядковое числительное