หมวดหมู่:

международные обозначения

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงмеждународные обозначения

  • การออกเสียง : °C
    °C [fr]