• การออกเสียงคำว่า казүрдәк казүрдәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า күркәүрдәк күркәүрдәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бөлдерчен бөлдерчен [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кыр үрдәге кыр үрдәге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кыр казы кыр казы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кыр тавыгы кыр тавыгы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า күгәл күгәл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า чумгал чумгал [tt]
 • การออกเสียงคำว่า чырлавык чырлавык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кызылкойрык кызылкойрык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า чыпылдавык чыпылдавык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า чүрәчи чүрәчи [tt]
 • การออกเสียงคำว่า куканг куканг [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чарлак Чарлак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Каракош Каракош [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Аккойрык Аккойрык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า күчәгән күчәгән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һөдһөдчәләр һөдһөдчәләр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า авифауна авифауна [ru]
 • การออกเสียงคำว่า австралорп австралорп [tt]
 • การออกเสียงคำว่า телмәканатлылар телмәканатлылар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ләкләксыманнар ләкләксыманнар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бабалаш бабалаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า комри комри [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кылкойрык кылкойрык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า өге өге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кордай кордай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кыйгыр кыйгыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า күкшә күкшә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үрмәгөл үрмәгөл [tt]