หมวดหมู่:

діалектизм

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдіалектизм

 • การออกเสียง : оба оба [ru]
 • การออกเสียง : оферта оферта [tt]
 • การออกเสียง : мацьопа мацьопа [uk]
 • การออกเสียง : намордуватися намордуватися [uk]
 • การออกเสียง : ординація ординація [uk]
 • การออกเสียง : тори тори [ru]
 • การออกเสียง : кльоцок кльоцок [uk]
 • การออกเสียง : сос сос [tt]
 • การออกเสียง : оказія оказія [uk]
 • การออกเสียง : інвазія інвазія [uk]
 • การออกเสียง : каляфйор каляфйор [uk]
 • การออกเสียง : консеквенції витягати консеквенції витягати [uk]
 • การออกเสียง : шлюс шлюс [uk]
 • การออกเสียง : кавалєр кавалєр [uk]
 • การออกเสียง : тета тета [ru]
 • การออกเสียง : суперово суперово [uk]
 • การออกเสียง : отуйво отуйво [uk]
 • การออกเสียง : цвібак цвібак [uk]
 • การออกเสียง : пацє пацє [uk]
 • การออกเสียง : рихтувати рихтувати [uk]
 • การออกเสียง : елеґансько елеґансько [uk]
 • การออกเสียง : льоди льоди [uk]
 • การออกเสียง : партизанка партизанка [uk]
 • การออกเสียง : інтенція інтенція [uk]
 • การออกเสียง : смарувати смарувати [uk]
 • การออกเสียง : шпондер шпондер [uk]
 • การออกเสียง : шрайбати шрайбати [uk]
 • การออกเสียง : тутка тутка [tt]
 • การออกเสียง : хорий хорий [uk]
 • การออกเสียง : звурдитися звурдитися [uk]
 • การออกเสียง : ґвара ґвара [uk]
 • การออกเสียง : волоський волоський [uk]
 • การออกเสียง : хрупати хрупати [uk]
 • การออกเสียง : тамка тамка [uk]
 • การออกเสียง : смаколик смаколик [uk]
 • การออกเสียง : прецель прецель [uk]
 • การออกเสียง : атак атак [tt]
 • การออกเสียง : ґранатовий ґранатовий [uk]
 • การออกเสียง : туйво туйво [uk]
 • การออกเสียง : кремпуватися кремпуватися [uk]
 • การออกเสียง : стрийко стрийко [uk]
 • การออกเสียง : опінія опінія [uk]
 • การออกเสียง : мусово мусово [uk]
 • การออกเสียง : леґуміна леґуміна [uk]
 • การออกเสียง : фризура фризура [uk]
 • การออกเสียง : пензлювати пензлювати [uk]
 • การออกเสียง : хиляти хиляти [uk]
 • การออกเสียง : фацет фацет [uk]
 • การออกเสียง : хляти хляти [uk]
 • การออกเสียง : срач срач [ru]
 • การออกเสียง : біцикль біцикль [uk]
 • การออกเสียง : вазонок вазонок [uk]
 • การออกเสียง : тріпачка тріпачка [uk]
 • การออกเสียง : вар’ят вар’ят [uk]
 • การออกเสียง : ґлянц ґлянц [uk]
 • การออกเสียง : камениця камениця [uk]
 • การออกเสียง : обтяти обтяти [uk]
 • การออกเสียง : консулят консулят [uk]
 • การออกเสียง : шалик шалик [uk]
 • การออกเสียง : бузя бузя [uk]
 • การออกเสียง : Полтва Полтва [uk]
 • การออกเสียง : моцний моцний [uk]
 • การออกเสียง : цофнутися цофнутися [uk]
 • การออกเสียง : штери штери [uk]
 • การออกเสียง : трутка трутка [uk]
 • การออกเสียง : сліпак сліпак [uk]
 • การออกเสียง : ульотка ульотка [uk]
 • การออกเสียง : п'єц п'єц [uk]
 • การออกเสียง : слічний слічний [uk]
 • การออกเสียง : шляк би трафив шляк би трафив [uk]
 • การออกเสียง : фундувати фундувати [uk]
 • การออกเสียง : на алярм на алярм [uk]
 • การออกเสียง : таксувка таксувка [uk]
 • การออกเสียง : каварня каварня [uk]
 • การออกเสียง : шмельц шмельц [uk]
 • การออกเสียง : юж юж [chm]
 • การออกเสียง : інтеліґєнція інтеліґєнція [uk]
 • การออกเสียง : кав’яр кав’яр [uk]
 • การออกเสียง : фертик фертик [uk]
 • การออกเสียง : туво туво [uk]
 • การออกเสียง : катулятися катулятися [uk]
 • การออกเสียง : спацер спацер [uk]
 • การออกเสียง : мармуляда мармуляда [uk]
 • การออกเสียง : палюшки палюшки [uk]
 • การออกเสียง : суґестивно суґестивно [uk]
 • การออกเสียง : фестини фестини [uk]
 • การออกเสียง : цьмакати цьмакати [uk]
 • การออกเสียง : хірус хірус [uk]
 • การออกเสียง : фарфацолі фарфацолі [uk]
 • การออกเสียง : слоїк слоїк [uk]
 • การออกเสียง : скомплікований скомплікований [uk]
 • การออกเสียง : вінда вінда [uk]
 • การออกเสียง : стометрівка стометрівка [uk]
 • การออกเสียง : харкати харкати [uk]
 • การออกเสียง : убранє убранє [uk]
 • การออกเสียง : цямкати цямкати [uk]
 • การออกเสียง : буцати буцати [uk]
 • การออกเสียง : цьвок цьвок [uk]
 • การออกเสียง : парадовий парадовий [uk]
 • การออกเสียง : шваґєр шваґєр [uk]