หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : җагылмалы җагылмалы [tt]
 • การออกเสียง : өңү өңү [tt]
 • การออกเสียง : алҗапкыч алҗапкыч [tt]
 • การออกเสียง : мошкы мошкы [tt]
 • การออกเสียง : маш маш [mn]
 • การออกเสียง : былагай былагай [tt]
 • การออกเสียง : тумалту тумалту [tt]
 • การออกเสียง : пеләмә пеләмә [tt]
 • การออกเสียง : царт царт [tt]
 • การออกเสียง : җәләк җәләк [tt]
 • การออกเสียง : пакеллык пакеллык [chm]
 • การออกเสียง : шөкмиттәге шөкмиттәге [tt]
 • การออกเสียง : Песәй Песәй [tt]
 • การออกเสียง : салбыр салбыр [tt]
 • การออกเสียง : әцәтлек әцәтлек [tt]
 • การออกเสียง : апсаю апсаю [tt]
 • การออกเสียง : яңлыша-яңлыша яңлыша-яңлыша [tt]
 • การออกเสียง : табандырык табандырык [tt]
 • การออกเสียง : таваласен таваласен [chm]
 • การออกเสียง : пайпак пайпак [tt]
 • การออกเสียง : эссертергә эссертергә [tt]
 • การออกเสียง : орынчык орынчык [tt]
 • การออกเสียง : чыгыт чыгыт [tt]
 • การออกเสียง : бәрден бәрден [tt]
 • การออกเสียง : җалганчы җалганчы [tt]
 • การออกเสียง : абрик абрик [tt]
 • การออกเสียง : лабындыз лабындыз [tt]
 • การออกเสียง : Афилә Афилә [tt]
 • การออกเสียง : мыжым мыжым [tt]
 • การออกเสียง : очлыпый очлыпый [tt]
 • การออกเสียง : җәйдәкле җәйдәкле [tt]
 • การออกเสียง : сагым сагым [tt]
 • การออกเสียง : эцәк эцәк [tt]
 • การออกเสียง : быкылдау быкылдау [tt]
 • การออกเสียง : минәз минәз [tt]
 • การออกเสียง : абаулану абаулану [tt]
 • การออกเสียง : бабача бабача [tt]
 • การออกเสียง : кызаш кызаш [tt]
 • การออกเสียง : абайлылык абайлылык [tt]
 • การออกเสียง : ныгытен ныгытен [chm]
 • การออกเสียง : бушлама бушлама [tt]
 • การออกเสียง : мөеш мөеш [tt]
 • การออกเสียง : ялчыгу ялчыгу [tt]
 • การออกเสียง : тәрбәй тәрбәй [tt]
 • การออกเสียง : мөмтәнлә мөмтәнлә [tt]
 • การออกเสียง : пирта пирта [tt]
 • การออกเสียง : ытыргап ытыргап [tt]
 • การออกเสียง : кәкәм кәкәм [tt]
 • การออกเสียง : аңгай аңгай [tt]
 • การออกเสียง : акылланып акылланып [tt]
 • การออกเสียง : быркылдау быркылдау [tt]
 • การออกเสียง : Аззә Аззә [tt]
 • การออกเสียง : нӱж нӱж [chm]
 • การออกเสียง : парналау парналау [tt]
 • การออกเสียง : быскы быскы [tt]
 • การออกเสียง : үмер үмер [tt]
 • การออกเสียง : кораш кораш [chm]
 • การออกเสียง : әүчәлек әүчәлек [tt]
 • การออกเสียง : суворик суворик [ru]
 • การออกเสียง : быжылдау быжылдау [tt]
 • การออกเสียง : янтау янтау [tt]
 • การออกเสียง : чаклау чаклау [tt]
 • การออกเสียง : кешенләү кешенләү [tt]
 • การออกเสียง : куҗылы куҗылы [tt]
 • การออกเสียง : камакыштагы камакыштагы [tt]
 • การออกเสียง : җонлы җонлы [tt]
 • การออกเสียง : карлау карлау [tt]
 • การออกเสียง : чәмчел чәмчел [tt]
 • การออกเสียง : питрач питрач [tt]
 • การออกเสียง : оторгалану оторгалану [tt]
 • การออกเสียง : пинә пинә [tt]
 • การออกเสียง : пирәшләп пирәшләп [tt]
 • การออกเสียง : шыпытый шыпытый [tt]
 • การออกเสียง : җапа җапа [tt]
 • การออกเสียง : алыста алыста [tt]
 • การออกเสียง : болама болама [tt]
 • การออกเสียง : кылка кылка [tt]
 • การออกเสียง : дәңгезләү дәңгезләү [tt]
 • การออกเสียง : бәпеч бәпеч [tt]
 • การออกเสียง : дажы дажы [tt]
 • การออกเสียง : җанык җанык [tt]
 • การออกเสียง : льоша льоша [chm]
 • การออกเสียง : ӧзӧр ӧзӧр [chm]
 • การออกเสียง : пәечләнү пәечләнү [tt]
 • การออกเสียง : геләнгеч геләнгеч [tt]
 • การออกเสียง : йакмыш йакмыш [tt]
 • การออกเสียง : струш струш [ru]
 • การออกเสียง : похвастушки похвастушки [ru]
 • การออกเสียง : нәрхәлдә нәрхәлдә [tt]
 • การออกเสียง : алҗырау алҗырау [tt]
 • การออกเสียง : мүн мүн [tt]
 • การออกเสียง : алаюкка алаюкка [tt]
 • การออกเสียง : бүкәйләү бүкәйләү [tt]
 • การออกเสียง : мынтыр мынтыр [tt]
 • การออกเสียง : выргылдык выргылдык [tt]
 • การออกเสียง : сугырен сугырен [chm]
 • การออกเสียง : цигелдек цигелдек [tt]
 • การออกเสียง : свороток свороток [ru]
 • การออกเสียง : гомонок гомонок [ru]
 • การออกเสียง : аймах аймах [tt]