หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : Стани да седнем. Стани да седнем. [bg]
 • การออกเสียง : нәүбәрә нәүбәрә [tt]
 • การออกเสียง : ирсәк ирсәк [tt]
 • การออกเสียง : йиткән йиткән [tt]
 • การออกเสียง : дебетләнү дебетләнү [tt]
 • การออกเสียง : Анҗә Анҗә [tt]
 • การออกเสียง : әчәк әчәк [tt]
 • การออกเสียง : җам җам [tt]
 • การออกเสียง : ацкыц ацкыц [tt]
 • การออกเสียง : кәнди кәнди [tt]
 • การออกเสียง : кизүләмә кизүләмә [tt]
 • การออกเสียง : күлә күлә [tt]
 • การออกเสียง : остаусыз остаусыз [tt]
 • การออกเสียง : ӱмытланаш ӱмытланаш [chm]
 • การออกเสียง : мошый мошый [tt]
 • การออกเสียง : әүшәләргә әүшәләргә [tt]
 • การออกเสียง : ләҗән ләҗән [tt]
 • การออกเสียง : көпли көпли [tt]
 • การออกเสียง : тыртык тыртык [tt]
 • การออกเสียง : сугыраш сугыраш [chm]
 • การออกเสียง : чарпалану чарпалану [tt]
 • การออกเสียง : җөдәү җөдәү [tt]
 • การออกเสียง : тасыл тасыл [tt]
 • การออกเสียง : чүргәт чүргәт [tt]
 • การออกเสียง : полатӱмбал полатӱмбал [chm]
 • การออกเสียง : төсәү төсәү [tt]
 • การออกเสียง : туларсык туларсык [tt]
 • การออกเสียง : чебешки чебешки [tt]
 • การออกเสียง : олгашу олгашу [tt]
 • การออกเสียง : җарау җарау [tt]
 • การออกเสียง : янгелдек янгелдек [tt]
 • การออกเสียง : мөйәш мөйәш [tt]
 • การออกเสียง : игәрче игәрче [tt]
 • การออกเสียง : шуйыт шуйыт [tt]
 • การออกเสียง : газолинка газолинка [ru]
 • การออกเสียง : чечели чечели [tt]
 • การออกเสียง : чаккыч чаккыч [tt]
 • การออกเสียง : абурма абурма [tt]
 • การออกเสียง : көпләмә көпләмә [tt]
 • การออกเสียง : пысмылтен пысмылтен [chm]
 • การออกเสียง : җилектерү җилектерү [tt]
 • การออกเสียง : әлекәй әлекәй [tt]
 • การออกเสียง : торпыша торпыша [tt]
 • การออกเสียง : бешергәле бешергәле [tt]
 • การออกเสียง : багырга багырга [tt]
 • การออกเสียง : буалмасы буалмасы [tt]
 • การออกเสียง : әчминнек әчминнек [tt]
 • การออกเสียง : чәлтер чәлтер [tt]
 • การออกเสียง : сеңәл сеңәл [tt]
 • การออกเสียง : тушык тушык [tt]
 • การออกเสียง : ярамсаклык ярамсаклык [tt]
 • การออกเสียง : игәрцә игәрцә [tt]
 • การออกเสียง : кабыкчы кабыкчы [tt]
 • การออกเสียง : кецле кецле [tt]
 • การออกเสียง : кузгылдак кузгылдак [tt]
 • การออกเสียง : латлы латлы [tt]
 • การออกเสียง : багынчак багынчак [tt]
 • การออกเสียง : дәртләү дәртләү [tt]
 • การออกเสียง : бөреш бөреш [tt]
 • การออกเสียง : йәбешмә йәбешмә [tt]
 • การออกเสียง : кулазак кулазак [tt]
 • การออกเสียง : кызаңкы кызаңкы [tt]
 • การออกเสียง : чагаю чагаю [tt]
 • การออกเสียง : пәләс пәләс [tt]
 • การออกเสียง : посюда посюда [ru]
 • การออกเสียง : диңкетү диңкетү [tt]
 • การออกเสียง : көпләнү көпләнү [tt]
 • การออกเสียง : диңкү диңкү [tt]
 • การออกเสียง : чәрпәләү чәрпәләү [tt]
 • การออกเสียง : казгычланып казгычланып [tt]
 • การออกเสียง : балдыкай балдыкай [tt]
 • การออกเสียง : санат санат [tt]
 • การออกเสียง : арумысыз арумысыз [tt]
 • การออกเสียง : чапчакчы чапчакчы [tt]
 • การออกเสียง : түндерек түндерек [tt]
 • การออกเสียง : тапырыклык тапырыклык [tt]
 • การออกเสียง : кучалап кучалап [tt]
 • การออกเสียง : паст паст [tt]
 • การออกเสียง : надевашка надевашка [ru]
 • การออกเสียง : сәт сәт [tt]
 • การออกเสียง : кыйшаннау кыйшаннау [tt]
 • การออกเสียง : багара багара [tt]
 • การออกเสียง : балдабый балдабый [tt]
 • การออกเสียง : келәнгеч келәнгеч [tt]
 • การออกเสียง : быкырдык быкырдык [tt]
 • การออกเสียง : әйтмәенчә әйтмәенчә [tt]
 • การออกเสียง : көплә көплә [tt]
 • การออกเสียง : урнарты урнарты [tt]
 • การออกเสียง : нәй нәй [tt]
 • การออกเสียง : Арифәбану Арифәбану [tt]
 • การออกเสียง : Бәхерниса Бәхерниса [tt]
 • การออกเสียง : саукеле саукеле [tt]
 • การออกเสียง : ныҗы ныҗы [tt]
 • การออกเสียง : чәртәп чәртәп [tt]
 • การออกเสียง : мөҗө мөҗө [tt]
 • การออกเสียง : дүрәк дүрәк [tt]
 • การออกเสียง : ӱҥшӧ ӱҥшӧ [chm]
 • การออกเสียง : хәерхаклылык хәерхаклылык [tt]
 • การออกเสียง : кылыс кылыс [tt]
 • การออกเสียง : әхийәт әхийәт [tt]