หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : көрәгә көрәгә [tt]
 • การออกเสียง : чаңгырарга чаңгырарга [tt]
 • การออกเสียง : кәлүш кәлүш [tt]
 • การออกเสียง : амауз амауз [tt]
 • การออกเสียง : антәгәр антәгәр [tt]
 • การออกเสียง : амый амый [tt]
 • การออกเสียง : кымац кымац [tt]
 • การออกเสียง : ярауланып ярауланып [tt]
 • การออกเสียง : яраулый яраулый [tt]
 • การออกเสียง : ярпаеп ярпаеп [tt]
 • การออกเสียง : ярпая ярпая [tt]
 • การออกเสียง : яскана яскана [tt]
 • การออกเสียง : ясканып ясканып [tt]
 • การออกเสียง : көйгәнәк көйгәнәк [tt]
 • การออกเสียง : кәй кәй [tt]
 • การออกเสียง : бөтәү бөтәү [tt]
 • การออกเสียง : койтыланырга койтыланырга [tt]
 • การออกเสียง : Ишкен Ишкен [tt]
 • การออกเสียง : юлак юлак [tt]
 • การออกเสียง : ачыргыланып ачыргыланып [tt]
 • การออกเสียง : йибәргәннәр йибәргәннәр [tt]
 • การออกเสียง : тылкышып тылкышып [tt]
 • การออกเสียง : печтек печтек [tt]
 • การออกเสียง : тылкышырга тылкышырга [tt]
 • การออกเสียง : пирәмәч пирәмәч [tt]
 • การออกเสียง : пиче пиче [tt]
 • การออกเสียง : чирам чирам [tt]
 • การออกเสียง : тотанак тотанак [tt]
 • การออกเสียง : тотанаклы тотанаклы [tt]
 • การออกเสียง : тотанаклылыгы тотанаклылыгы [tt]
 • การออกเสียง : тотанаклылык тотанаклылык [tt]
 • การออกเสียง : тотанаксыз тотанаксыз [tt]
 • การออกเสียง : тотанаксызлану тотанаксызлану [tt]
 • การออกเสียง : тотанаксызлык тотанаксызлык [tt]
 • การออกเสียง : тилебәдер тилебәдер [tt]
 • การออกเสียง : мышый мышый [tt]
 • การออกเสียง : әйкәем әйкәем [tt]
 • การออกเสียง : матарай матарай [tt]
 • การออกเสียง : сәпитне сәпитне [tt]
 • การออกเสียง : мекетә мекетә [tt]
 • การออกเสียง : чәнчә чәнчә [tt]
 • การออกเสียง : көчәнке көчәнке [tt]
 • การออกเสียง : йемеш йемеш [tt]
 • การออกเสียง : чели чели [tt]
 • การออกเสียง : ләчтә ләчтә [tt]
 • การออกเสียง : шәбрәк шәбрәк [tt]
 • การออกเสียง : мәлҗерәү мәлҗерәү [tt]
 • การออกเสียง : отыры отыры [tt]
 • การออกเสียง : лапкы лапкы [tt]
 • การออกเสียง : Ордыбай Ордыбай [tt]
 • การออกเสียง : мүгеш мүгеш [tt]
 • การออกเสียง : лыҗдыр лыҗдыр [tt]
 • การออกเสียง : яңы яңы [ba]
 • การออกเสียง : билдәмәсен билдәмәсен [tt]
 • การออกเสียง : йәй йәй [ba]
 • การออกเสียง : йибәр йибәр [tt]
 • การออกเสียง : кәзә кәзә [ba]
 • การออกเสียง : зиңел зиңел [tt]
 • การออกเสียง : йирләү йирләү [tt]
 • การออกเสียง : зиңү зиңү [tt]
 • การออกเสียง : йитез йитез [tt]
 • การออกเสียง : йигү йигү [tt]
 • การออกเสียง : йиткән йиткән [tt]
 • การออกเสียง : йиде йиде [tt]
 • การออกเสียง : йыр йыр [ba]
 • การออกเสียง : мәзелес мәзелес [tt]
 • การออกเสียง : зыйып зыйып [tt]
 • การออกเสียง : зийәү зийәү [tt]
 • การออกเสียง : йизни йизни [tt]
 • การออกเสียง : кәлземә кәлземә [tt]
 • การออกเสียง : мерзә мерзә [tt]
 • การออกเสียง : зил зил [ru]
 • การออกเสียง : йан йан [tt]
 • การออกเสียง : йимерелә йимерелә [tt]
 • การออกเสียง : зәймә зәймә [tt]
 • การออกเสียง : йеп йеп [tt]
 • การออกเสียง : йү йү [tt]
 • การออกเสียง : зилен зилен [tt]
 • การออกเสียง : йимеш йимеш [tt]
 • การออกเสียง : царт царт [tt]
 • การออกเสียง : цаба-цаба цаба-цаба [tt]
 • การออกเสียง : кәркеше кәркеше [tt]
 • การออกเสียง : цабатамның цабатамның [tt]
 • การออกเสียง : цыккан цыккан [tt]
 • การออกเสียง : цитән цитән [tt]
 • การออกเสียง : цакта цакта [tt]
 • การออกเสียง : ацкыц ацкыц [tt]
 • การออกเสียง : тыныц тыныц [tt]
 • การออกเสียง : кеце кеце [tt]
 • การออกเสียง : бакца бакца [tt]
 • การออกเสียง : мунца мунца [tt]
 • การออกเสียง : цаптырып цаптырып [tt]
 • การออกเสียง : цитеннән цитеннән [tt]
 • การออกเสียง : ыцып ыцып [tt]
 • การออกเสียง : цырай цырай [tt]
 • การออกเสียง : цумар цумар [tt]
 • การออกเสียง : цаткы цаткы [tt]
 • การออกเสียง : цүпрәк цүпрәк [tt]
 • การออกเสียง : цегендер цегендер [tt]
 • การออกเสียง : кецкенә кецкенә [tt]