หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : җаргак җаргак [tt]
 • การออกเสียง : җаргаклану җаргаклану [tt]
 • การออกเสียง : җарпач җарпач [tt]
 • การออกเสียง : җарый җарый [tt]
 • การออกเสียง : җатырбыз җатырбыз [tt]
 • การออกเสียง : җау җау [tt]
 • การออกเสียง : җаулык җаулык [tt]
 • การออกเสียง : җәвер җәвер [tt]
 • การออกเสียง : җәдәч җәдәч [tt]
 • การออกเสียง : җәди җәди [tt]
 • การออกเสียง : җәдрә җәдрә [tt]
 • การออกเสียง : җәйәкләү җәйәкләү [tt]
 • การออกเสียง : җәйгечле җәйгечле [tt]
 • การออกเสียง : җәйгор җәйгор [tt]
 • การออกเสียง : җәйдәкле җәйдәкле [tt]
 • การออกเสียง : җәйкәр җәйкәр [tt]
 • การออกเสียง : җәйлекле җәйлекле [tt]
 • การออกเสียง : җәләк җәләк [tt]
 • การออกเสียง : җәме җәме [tt]
 • การออกเสียง : җәмийәт җәмийәт [tt]
 • การออกเสียง : җәмки җәмки [tt]
 • การออกเสียง : җәпләшкә җәпләшкә [tt]
 • การออกเสียง : җәптәк җәптәк [tt]
 • การออกเสียง : җәрен җәрен [tt]
 • การออกเสียง : җәренгә җәренгә [tt]
 • การออกเสียง : җәренгәме җәренгәме [tt]
 • การออกเสียง : җәриб җәриб [tt]
 • การออกเสียง : җәтәш җәтәш [tt]
 • การออกเสียง : җәтим җәтим [tt]
 • การออกเสียง : җәтимлектән җәтимлектән [tt]
 • การออกเสียง : җәтмә җәтмә [tt]
 • การออกเสียง : җәтмәле җәтмәле [tt]
 • การออกเสียง : җәү җәү [tt]
 • การออกเสียง : җәшел җәшел [tt]
 • การออกเสียง : җәшнек җәшнек [tt]
 • การออกเสียง : җебаш җебаш [tt]
 • การออกเสียง : җебе җебе [tt]
 • การออกเสียง : җебеки җебеки [tt]
 • การออกเสียง : җеборган җеборган [tt]
 • การออกเสียง : җегәр җегәр [tt]
 • การออกเสียง : җегәрләү җегәрләү [tt]
 • การออกเสียง : җегәрле җегәрле [tt]
 • การออกเสียง : җексенү җексенү [tt]
 • การออกเสียง : җелкелдәү җелкелдәү [tt]
 • การออกเสียง : җембаш җембаш [tt]
 • การออกเสียง : җемелдәтү җемелдәтү [tt]
 • การออกเสียง : җемершү җемершү [tt]
 • การออกเสียง : җемийеп җемийеп [tt]
 • การออกเสียง : җемийү җемийү [tt]
 • การออกเสียง : җемию җемию [tt]
 • การออกเสียง : йенчек йенчек [tt]
 • การออกเสียง : җетегү җетегү [tt]
 • การออกเสียง : җетерер җетерер [tt]
 • การออกเสียง : җетерү җетерү [tt]
 • การออกเสียง : җетү җетү [tt]
 • การออกเสียง : җибәрмәгә җибәрмәгә [tt]
 • การออกเสียง : җибер җибер [tt]
 • การออกเสียง : җибута җибута [tt]
 • การออกเสียง : җигемле җигемле [tt]
 • การออกเสียง : җида җида [tt]
 • การออกเสียง : җидөгыш җидөгыш [tt]
 • การออกเสียง : җикмә җикмә [tt]
 • การออกเสียง : җиксе җиксе [tt]
 • การออกเสียง : җикү җикү [tt]
 • การออกเสียง : җалагайны җалагайны [tt]
 • การออกเสียง : җиләгәй җиләгәй [tt]
 • การออกเสียง : җиләтү җиләтү [tt]
 • การออกเสียง : җиләү җиләү [tt]
 • การออกเสียง : җилбаш җилбаш [tt]
 • การออกเสียง : җилбердәү җилбердәү [tt]
 • การออกเสียง : җиле җиле [tt]
 • การออกเสียง : җилектерү җилектерү [tt]
 • การออกเสียง : җиленчек җиленчек [tt]
 • การออกเสียง : җилйак җилйак [tt]
 • การออกเสียง : җильяк җильяк [tt]
 • การออกเสียง : җимет җимет [tt]
 • การออกเสียง : җиңгәли җиңгәли [tt]
 • การออกเสียง : җок җок [tt]
 • การออกเสียง : җон җон [tt]
 • การออกเสียง : җонлы җонлы [tt]
 • การออกเสียง : җөгәрәсез җөгәрәсез [tt]
 • การออกเสียง : җөгертмә җөгертмә [tt]
 • การออกเสียง : җөдәткеч җөдәткеч [tt]
 • การออกเสียง : җөдәтү җөдәтү [tt]
 • การออกเสียง : җөдәү җөдәү [tt]
 • การออกเสียง : җөрәк җөрәк [tt]
 • การออกเสียง : җубалгы җубалгы [tt]
 • การออกเสียง : җуен җуен [tt]
 • การออกเสียง : җук җук [tt]
 • การออกเสียง : җул җул [tt]
 • การออกเสียง : җулпыч җулпыч [tt]
 • การออกเสียง : җулпычлану җулпычлану [tt]
 • การออกเสียง : җуялту җуялту [tt]
 • การออกเสียง : җүнәйсен җүнәйсен [tt]
 • การออกเสียง : җүнле җүнле [tt]
 • การออกเสียง : җүрә җүрә [tt]
 • การออกเสียง : җүрмә җүрмә [tt]
 • การออกเสียง : җылгыр җылгыр [tt]
 • การออกเสียง : җыллату җыллату [tt]
 • การออกเสียง : җырак җырак [tt]